ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زمان:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زمان:پایان نامه خود تنظيمي يادگيري

ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زمان: ﺷﻨﺎﺧﺘﻦﻋﻮاﻣﻞ ﺿﺎﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه زﻣﺎن از مهم ﺗﺮﻳﻦ اﻗﺪاﻣﺎت هر ﻣﺪﻳﺮ مدبری اﺳـﺖ، زﻳـﺮا ﭘﻴﭽﻴـﺪﮔﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ زﻣﺎن و واﺑﺴﺘﮕﻲ آن ﺑﻪ ﺧﻠﻖ و ﺧﻮي ﻣﺪﻳﺮ و ﻧﺤﻮ […]