منابع مقالات علمی : اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه …

روایی این پرسش نامه توسط پنج نفر از اساتید گروه مشاوره دانشگاه اصفهان تایید شده است. (به نقل از پورعباس، ۱۳۸۷) همچنین در پژوهش جلالی(۱۳۸۶) به منظور محاسبه ی روایی دو پرسشنامه ی اشتیاق شغلی و شادی شغلی که به طور همزمان در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفته، نتایج حاکی از همبستگی مثبت شادی با اشتیاق بود. (۹۵/۰ =r) که در سطح ۰۰۱/۰ >p معنا دار بود (به نقل از نوری، عریضی، زارع و بابامیری، ۱۳۸۹).

۴-۳ روش اجرای پژوهش

همانطور که در قسمت روش نمونه گیری بیان شد، تعداد ۱۲۰نفر از دبیران شهر شهرکرد که در دسترس بودند، انتخاب و پس از اجرای آزمون اشتیاق شغلی، تعداد ۴۰ نفر از آنها که از میانگین بدست آمده از آزمون پایین تر بودند، انتخاب و به شیوه ی تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار گرفتند. زمان و ساعات تشکیل نشستها نیز با نظرخواهی از شرکت کنندگان تعیین گردید. دوره ی آموزش در ۸ نشست و در یکی از دبیرستان های پسرانه ی شهرکرد برای گروه آزمایش برگزار شد. نشستها هر هفته یکبار و هر بار به مدت دو ساعت تشکیل شد. پس از اتمام دوره ی آموزشی، یکبار دیگر پرسشنامه ها توسط شرکت کنندگان تکمیل گردید و گروه کنترل نیز دوباره پرسشنامه ها را پاسخ دادند. سر فصل نشستهای مشاوره ی شغلی و محتوای این نشستها بر اساس اصول و محتوای نظری و همچنین مهارتهای ارائه شده توسط نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)، توسط پژوهشگر تهیه و تنظیم شده اند که در جدول ۵-۳، سرفصل این نشستها ارائه شده و شرح کامل نشستها در پیوست ۱ آمده است.
جدول۵-۳ _ساختار جلسات مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT)

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

عنوان: آشنایی با اعضاء و آشناسازی آنها با یکدیگر موضوع جلسه: ۱- خوش آمد گویی به اعضاء، ۲- معرفی مشاور و رهبر گروه، ۳- معرفی اعضاء به همدیگر، ۴- ایجاد رابطه ی توام با اعتماد و همکاری، ۵- ذکر قوانین و مقررات گروه، ۶- تاکید برمسئولیت همگی در برگزاری گروه، ۷- بررسی انتظارات و اهداف اعضاء، ۸- ذکر قالب کلی جلسات ۹- بررسی پیشنهادهای اعضا در مورد نحوه ی بر گزاری جلسات، ۱۰-گرفتن بازخورد از نشست. جلسه اول
عنوان: بررسی اشتیاق شغلی اعضاء در آموزش و پرورش
موضوع جلسه: ۱- اجرای فن آشنایی جهت آشنایی هر چه بیشتر اعضا، با یکدیگر، ۲ -طرح و تعریف اشتیاق شغلی، ۳-بررسی میزان اشتیاق شغلی در اعضاء.
جلسه دوم
عنوان: نقش تصادف و شانس در مسیر زندگی
موضوع جلسه: ۱- خوش آمد گویی به اعضاء و دریافت بازخورد از جلسه ی قبل، ۲- بررسی مباحث طرح شده در جلسه ی قبل، ۳-بررسی انتخاب شغلی اعضا، ۳-طرح مساله ی شانس وتصادف.
جلسه سوم
عنوان: مهارت کنجکاوی
موضوع جلسه: ۱- خوش آمدگویی به اعضاء و دریافت بازخورد از جلسه ی قبل، ۲-طرح مهارتهای نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده ی کرامبولتز ۳-بحث و بررسی مهارت کنجکاوی، ۴–عادات غلط و محدودیتهای آنها، ۵-تغییر و ضرورت آن در فرصت یابیها، ۵ – ارائه ی تکلیف به اعضاء
جلسه چهارم
عنوان: مهارت پایداری
موضوع جلسه: ۱- خوش آمدگویی به اعضاء و دریافت بازخورد از جلسه ی قبل، ۲- بررسی تکلیف ارائه شده از جلسه ی قبلی، ۳- طرح مهارت پایداری، ۴- ارائه ی تکلیف به اعضاء
جلسه پنجم
عنوان: مهارت انعطاف پذیری
موضوع جلسه: ۱- خوش آمدگویی به اعضاء و دریافت بازخورد از جلسه ی قبل، ۲- طرح مهارت انعطاف پذیری، ۳- مهارت حل مساله، ۴- گشودگی ذهنی، ۵-بی تصمیمی شغلی
جلسه ششم