اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی  …

اثربخشی مشاوره ی شغلی به شیوه ی نظریه ی یادگیری موضع تصادفی …

منابع فارسی:

آقایوسفی، علیرضا. و شاهنده، مریم. (۱۳۹۱). رابطه ی علی خشم و سرسختی روانشناختی با کیفیت زندگی در بیماران عروق کرونری. فصلنامه ی علمی- پژوهشی روانشناسی سلامت. ۱۱(۳)، ۱۱-۱
آمونسون، نورمن.، بولسبی، جون هریس. و نایلز، اسپنسرجی.(۱۳۸۹). مشاوره ی شغلی(فرآیندها و فنون). ترجمه ی مهرداد فیروزبخت. تهران: نشر ویرایش. (تاریخ انتشار به زبان اصلی، ۲۰۰۹)
بهراد، مژگان.، کلانتری، مهرداد. و مولوی، حسین.(در دست چاپ). اثربخشی آموزش خوش بینی بر سلامت روان. مجله ی تحقیقات علوم پزشکی زاهدان.
پورعباس ، علی .(۱۳۸۷). اثربخشی شرکت در کارگاههای خودکار آمدی حرفه ای بر اشتیاق شغلی دانشگاه اصفهان . پایان نامه ی کارشناسی ارشد مشاوره گرایش شغلی . دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی .
حمزه ای، محمد. (۱۳۹۲). خطرپذیری در زندگی از نگاه اسلام. روزنامه ی کیهان. شماره ی۲۰۶۹۴، ۷-۶
حمزه زاده، مرضیه. ، باقریان، فاطمه. و منصوری، روح الله. (۱۳۹۱). تاثیر خوش بینی بر سوگیری توجه در تعامل با هدفداری. روانشناسی معاصر. ۷ (۲)،۵۰-۴۱٫
دین دوست ، لعیا. (۱۳۸۷). تاثیر مشاوره ی مسیر شغلی به سبک نظریه ی یادگیری موضع تصادفی برنامه ریزی شده (HLT) بر افزایش قابلیتهای کارآفرینی دانشجویان دانشگاه اصفهان. پایان نامه ی کارشناسی ارشد مشاوره گرایش شغلی. دانشکده ی علوم تربیتی و روانشناسی.
راغب، حجت اله. (۱۳۹۱). اثربخشی راهبردهای یادگیری بر کنجکاوی وعلاقه در دانش آموزان پیش دبستانی کم توان ذهنی. فصلنامه ی کودکان استثنایی. ۱۲(۲)، ۶۷-۵۵
رحیمی، فاطمه.، عریضی، حمیدرضا.، نوری، ابوالقاسم. و نامداری،کوروش.(۱۳۹۱). راﺑﻄﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ روان ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺎر ﻛﺎرﻛﻨﺎن ﺑﺎ ﺷﻮر و ﺷﻮق ﻛﺎری آﻧﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن. ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﺸﺎوره ﺷﻐﻠﻲ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﻲ ۴(۱۲)،۳۰-۹٫
زونکر ، ورنون جی . (۱۳۸۸). مشاوره ی شغلی . ترجمه ی علی محمد نظری ، فرشاد محسن زاده و علیرضا بوستانی پور. تهران : انتشارات سمت. (تاریخ انتشار به زبان اصلی،۲۰۰۶)
سواری، کریم.(۱۳۹۱). رابطه ی ساده و چندگانه ی سرسختی روانشناختی و کمالگرایی با سلامت روانی. فصلنامه ی آموزش و یادگیری. ۱(۱)، ۵۹-۴۸
سیف، علی اکبر.(۱۳۸۸). روش تهیه ی پژوهشنامه. تهران؛ نشر دوران.
شفیع آبادی، عبدالله.(۱۳۹۱). راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل. تهران: انتشارات رشد.
شفیع آبادی، عبدالله .(۱۳۸۱).راهنمایی و مشاوره ی شغلی و حرفه ای و نظریه های انتخاب شغل .تهران :انتشارات رشد .
صفت آرا، م.(۱۳۸۵).هنجاریابی آزمون شادی در دانشجویان شهر تهران. پایان نامه ی کارشناسی ارشد، دانشگاه رودهن.
صمد آقایی، جلیل. (١٣٧٧). از کارآفرینی تا جان آفرینی. مجله ی تدبیر. ٨٧ (۴)، ۲۵-۴۰
صمدی، پروین. (۱۳۹۲). بررسی مقایسه ای نگرش خانواده و معلمان به کنجکاوی کودکان پیش دبستانی. فصلنامه ی مطالعات روانشناختی. ۹( ۳)، ۷۷-۵۳
ضیاءالدینی، محمد. و رمضانی، سکینه.(۱۳۹۲). الگوی غنی سازی و اشتیاق شغلی برای سنجش میزان تمایل به ترک خدمت کارکنان. مطالعات مدیریت راهبردی‌.۱۵، ۱۷۷-۱۹۹
عبدلی ، جواد .، عیسی زادگان، علی .، غلامی ، محمدتقی.، محمودی ، حجت. و امانی ، جواد. (۱۳۹۱) . رابطه ی باورهای کار آمدی جمعی وباورهای خودکار آمدی با رضایت شغلی دبیران مرد دوره ی متوسطه ی شهر قم. فصلنامه ی مشاوره ی شغلی و سازمانی .۶ (۱۰)، ۱۲۴- ۱۰۵٫
عسگری، پرویز.، عنایتی، میرصلاح الدین.، عسگری، مانا. و روشنی، خدیجه. (۱۳۹۰). رابطه ی مسئولیت پذیری، ریسک پذیری و هیجان خواهی با تیپD . اندیشه و رفتار. ۵ (۲۰)، ۱۷-۲۴٫
علی بیک، فتانه.، احمدی، احمد.، فرحبخش، کیومرث.، عابدی،احمد. و علی بیک، مرتضی. (۱۳۹۱). تأثیر آموزش خوش بینی بر کیفیت زندگی دانشجویان دختر مقیم خوابگاه دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. مجله ی ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۱۲( ۹)،۷۲۰-۷۰۹
عیسی نژاد، امید.، احمدی، احمد.، بهرامی، فاطمه. ، باغبان ، ایران. و شجاع، مریم. (۱۳۹۱). بررسی اثربخشی آموزش غنی سازی روابط بر ارتقای خوش بینی و شادمانی زناشویی زوجین. فصلنامه ی پژوهش های نوین روانشناختی. ۶(۲۱)، ۳۱۹-۲۹۸٫
مصحف ، هایده ،. عابدی ، محمدرضا ،. بهرامی ، فاطمه . (۱۳۸۴). بررسی تاثیر مشاوره ی شغلی به شیوه ی نگره ی یاگیری اجتماعی و شغل گزینی کرامبولتز بر تغییر نگرش کار آفرینانه دردانشجویان دانشگاه اصفهان. اندیشه های نوین تربیتی. ۱(۴)، ۶۶-۴۹٫
منادیا، مارال.، مستوفی، بهزاد. و صبحیه، محمد حسین. (۱۳۸۶ ). عوامل تاثیرگذار بر قابلیت تحمل ریسک و تحمل پذیری آن. فصلنامه ی مدیریت پروژه. ۵(۴)، ۴۱-۳۷٫
نظری، مریم. (١٣٨٢). از صفر تا بی نهایت. راه کارآفرینان. ٢(۵)، ۴۲-۲۸٫
نوری، ابوالقاسم .، عریضی ، حمیدرضا.، زارع ، راضیه. و بابامیری ، محمد. (۱۳۸۹).ارتباط مؤلفه های اشتیاق شغلی با ابعاد تعهد سازمانی. فصلنامه ی تازه های روانشناسی صنعتی- سازمانی. ۵ : ۱۵-۹٫
نوری ، مسعود .(۱۳۸۸). بررسی رابطه ی کیفیت آموزش معلمان ابتدایی با خودکارآمدی آنان در درس علوم تجربی با تاکید بر روش فلندرز. پایان نامه ی کا

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

رشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز .
نوری، نجیب الله. و جان بزرگی، مسعود.(۱۳۸۷). بررسی رابطه ی میان انگیزه ی پیشرفت و خوش بینی. روانشناسی در تعامل با دین. ۱(۲)، ۱۴۴-۱۳۱٫

منابع انگلیسی

Bakker , A.B .& Oerlemans ,Wido G.M. (2010). Subjective well-being in organizations. Handbook of Positive Organizational Scholarship. Oxford University Press. ۲۳,۲۵-۳۵
Bakker ,A.B ., Albercht ,S.L & Lieter ,M.P.(2011). Key questions regarding work engagement. European Jounal of Work and Organizational Psychology, 20(1); 4-28.
Bakker, Arnold B. & Leiter, Michael P. (2010). Where to go from here :Integration and future research on work engagement.www.sciencedirect.com
Bakker, Arnold B.& Daniels, Kevin. (2011). A Day in the Life of a Happy Worker: Introduction.www.springer.com.
Bakker,A.B. Albrecht,S.L & Leiter,M.P. (2011).Work engagement:Further reflection on the state of play. European Journal of Work And Organizational Psychology,20(1),74-88.
Bakker,Arnold B. Schaufeli, Wilmar B. Leiter, Michael P.& Taris, Toon W. (2008) . Work engagement: An emerging concept in occupational health psychology. Work & Stress. 22 (3), 187-200.