اثر تجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه،پایان نامه در مورد کیفیت سود گزارش شده

اثر تجدید ارائه بر دوره های زمانی بعد از تجدید ارائه
بعد از بررسی تجدید ارائه اصلاحات حسابداری در دوره های زمانی کوتاه، اثر تجدید ارائه بر  دوره های زمانی فراتر از سال مالی تجدید ارائه را بررسی می کنیم. آیا تجدید ارائه واقعا کیفیت گزارشگری مالی در شرکت تجدید ارائه کننده را تغییرمی دهد؟ این یک سوال مهم است زیرا اگر ارائه مجدد تنها یک تصحیح کننده کوتاه مدت باشد یعنی می توان احتمال داد که ارائه مجدد دیگری در آینده رخ نخواهد داد.
اگر نتایج تجدید ارائه ضعف های فعلی گزارشگری مالی را به ما نشان دهد تجدید ارائه می تواند در بهبود کیفیت سود سال های آتی شرکت موثر باشد. حال چگونه تجدیدارائه، کیفیت گزارشگری مالی شرکت را تغییر می دهد؟ اگر ارائه مجدد، برعدم اطمینان توانایی سودهای جاری در پیش بینی سودهای آتی صحه بگذارد در نتیجه بر تصمیم گیری استفاده کنندگان اطلاعات مالی تاثیر می گذارد و منجربه عدم اطمینان درمبناقراردادن کیفیت سودشرکت های تجدید ارائه کننده می شود.
مباحثی در حمایت از افزایش و کاهش پایداری سود پیرامون سال تجدید ارائه وجود دارد. اگر تجدید ارائه نشان دهد که کیفیت سودهای شرکت های تجدید ارائه کننده ذاتا ضعیف تر از     شرکت هایی است که تجدید ارائه را انجام نمی دهند، هر فردی انتظار خواهد داشت که کیفیت ضعیف با تجدید ارائه تداوم می یابد. اما همچنین این احتمال وجود دارد که تجدید ارائه ممکن است منجربه کیفیت سود بهتری در دوره های بعد از تجدید ارائه شود.
اگر تجدید ارائه نشان دهد که شرکت، کیفیت سود خود را اصلاح کرده است آنگاه بعد از تجدیدارائه، پایداری سودهای شرکت های تجدید ارائه کننده نباید به طور معناداری متفاوت از شرکت های مشابهی باشد که تجدید ارائه را انجام نمی دهند.
متعاقباً هرکسی می تواند بحث نماید که پایداری سود برای شرکت های تجدید ارائه در سال بعد از اطلاعیه تجدید ارائه بزرگتر از شرکت های مشابه غیرتجدید ارائه کننده است زیرا شرکت های  تجدید ارائه کننده نسبتا مورد بررسی دقیق تری قرار می گیرند و منجربه تلاش های فزآینده شرکت تجدید ارائه کننده در تمرکز بر کنترل های حسابداری و دیگر مکانیزم هایی که منجر به بالا تر رفتن کیفیت سود شود.
با وجود این حتی اگر تجدید ارائه مشکلات کیفیت سودهای شرکت تجدید ارائه کننده را تصحیح کند، نتیجه می تواند هنوز سودهایی در دوره بعد تجدید ارائه باشد که پایداری کمتری نسبت به سودها، در دوره قبل از تجدید ارائه دارند. برای مثال، اگر شرکت تجدید ارائه کننده پایداری کمتری نسبت به سودهای قبل از تجدید ارائه داشته باشد. اگر شرکت تجدید ارائه کننده سودها را در دوره زمانی قبل از تجدید ارائه هموارسازی نماید آن گاه شفافیت سودها در دوره بعد از تجدید ارائه       می تواند بدون تاثیر هموارسازی دارای پایداری کمتری باشد.
به عبارت دیگر، اگر شرکتی دارای کیفیت گزارشگری مالی ضعیفی در دوره قبل از تجدید ارائه باشد (و هموارسازی وجود نداشته باشد) و تصمیم بر استفاده از ارائه مجدد به عنوان ابزاری جهت بهبود گزارشگری کلی مالی داشته باشد، سودهای دوره بعد از تجدید ارائه ممکن است پایداری کمتری را داشته باشند.
اگر تجدید ارائه منجربه تغییرات اساسی در کیفیت سود شرکت های تجدید ارائه کننده شوند، پایداری سود در دوره بعد از ارائه مجدد باید به طور معناداری متفاوت از پایداری سودها در دوره قبل از تجدید ارائه باشد.
بنابراین هنگامی که آزمون می کنیم که ببینیم اگر تجدید ارائه سبب پایداری سود برای تغییر در دوره قبل تا دوره بعد از سال با بیشترین تجدید ارائه می شود، تغییر در پایداری سود را برای      شرکت های تجدید ارائه کننده نسبت به شرکت های مشابه غیرتجدید ارائه کننده را مقایسه نماییم. اگر شرکتی از نوع شرکت غیر تجدید ارائه کننده باشد پایداری سودهای آان باید نسبتا یکنواخت باشد به طوری که با شرکت تجدید ارائه کننده در سال تجدید ارائه  مقایسه شود، می توانیم اثر  تجدید ارائه را بر هر تغییری در پایداری سود در سال با بیشترین تجدید، ارائه نماییم. از این رو، مقایسه می کنیم چگونه پایداری سود از دوره قبل از سال تجدید ارائه تا دوره بعد از سال تجدید ارائه بین شرکت های تجدی دارائه کننده و شرکت های غیر تجدید ارائه کننده تغییر می کند)هی،2008)