ارزش ویژه برند و شهرت شرکت-پایان نامه ارزش برند شرکت

ارتباط بین ارزش ویژه برند و شهرت شرکت و رضایت مشتری و مسئولیت اجتماعی شرکت:
شهرت یک شرکت برای رفتار اخلاقی که شامل ارتباط بی عیب و نقص با ذی نفعان است، بخشی از ارزش ویژه برند است.ادراک مشتری درمورد فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت  میتواند تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند داشته باشد.( Brickley et al,2002)فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت تاثیر مثبتی بر ارزش ویژه برند صنعتی و عملکرد برند دارد. ارزش ویژه برند شامل وفاداری برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی برند، تداعی برند و رضایت از برند است. ادراک مشتری درمورد تامین کنندگان فعالیتهای مسئولیت اجتماعی شرکت درحالی که کیفیت محصولات را بهبود میدهد، آگاهی و تداعی مثبت برند را در آنان تحریک می کند. بدین ترتیب ، وفاداری به برند، باعث رضایت برند در مشتری می شود.(Lai et al,2005)
رابطه بین مسئولیت اجتماعی و عملکرد نام تجاری تا حدی به واسطه شهرت و اعتبار شرکت است. این بدان معنی است که مصرف کنندگان در مورد مسئولیت اجتماعی شرکت، به دید مثبتی از شرکت رسیده و همین باعث شهرت شرکت می شود.(Lai et al,2010) ابتکارات مسئولیت اجتماعی شرکت (Csr) به متمایزسازی محصولات و خدماتش به وسیله ایجاد تصویر مثبت برند کمک می کند و این باعث افزایش اعتبار و شهرت شرکت می شود.(Mc Williams et al,2006) شرکتها به وسیله انجام فعالیتهای بشردوستانه، سریعتر و با هزینه کمتر به اعتبار و شهرت بیشتری می رسند. مسئولیت اجتماعی شرکت می تواند به عنوان یک شکل از سرمایه گذاری استراتژیک برای ساخت یا حفظ شهرت به کار رود. (Bremer and Milington,2005)
نیت خرید مجدد از شرکت، باعث رضایت مشتری و رضایت بالا منجر به شهرت شرکتها در درازمدت میشود.(Anderson and Saliva,1993) رضایت مشتری تاثیر مثبتی روی شهرت شرکتها و وفاداری مشتری دارد.(Butis et al,2007)نام تجاری یک شرکت را می توان به وسیله مجموعه ای از ویژگیهایی که مصرف کنندگان می خرند و نسبت به آن رضایت دارند، تعریف کرد. (Ambler,1992) براساس این تعریف، ارزش ویژه نام تجاری تنها بعد از رضایت مشتریان به وجود می آید. (Keller,1993)
مسئولیت اجتماعی از سه طریق بر رضایت مشتری تاثیرگذار است، اول؛ مسئولیت اجتماعی سازمان، ادراک مشتری را را تحت تاثیر قرار می دهد و ایجاد ارزش کرده و باعث رضایت مشتری می شود. این نشان دهنده توانایی شرکت است که از طریق مسئولیت اجتماعی، مشتری را به سطح بالایی از رضایت می رساند. دوم؛ مسئولیت اجتماعی شرکت، منجر به شناخت هویت اجتماعی سازمان شده و مشتری با شناخت بهتر سازمان، راحتتر می تواند نیازهای خود را برطرف کرده و به رضایت برسد. سوم؛ شرکت از طریق مسئولیت اجتماعی، یک چشم انداز متعادل برای منافع ذینفعان و رسیدگی به خواسته های آنها تدوین می کند.(Luo and Battacharya,2006) مسئولیت اجتماعی شرکت باعث می شود که مشتریان و ذی نفعان از ابراز توجه شرکت به خود مطلع شوند و همین باعث رضایت مشتریان می شود.( Luo and Battacharya,2006)
لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:
تأثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر شهرت شرکت و ارزش ویژه برند