ارزش کلی ارزش ویژه برند:پایان نامه درباره برند

 
13 ارزش کلی ارزش ویژه برند
همانطور که در چارچوب مفهومی ارزش ویژه برند مشتری گرای کلر و آکر توضیح داده شد،ابعاد ارزش ویژه برند منابع ایجاد ارزش برای شرکت و مشتریان هستند.بنابراین می توان گفت که ارزش کلی ارزش ویژه برند،از پیامد های داشتن برندی قدرتمند است و ارزش مالی و ملموس است که به واسطه ارتقا یا تنزل ارزش ویژه برند ایجاد شده یا از آن کاسته می شوند.ابعاد ارزش ویژه برند به روش های گوناگونی هم برای مشتری ارزش ایجاد می کنند که در ادامه مزایا و ارزش های حاصل از آن برشمرده می شود.
بهره مندی از برند قدرتمند می تواند برای سازمان مزایای متعددی را_به صورت افزایش درآمد یا کاهش هزینه به همراه داشته باشد.یان لویس فاکتورهای تاثیرگذار بر ایجاد ارزش مالی تحت تاثیر برندهای قدرتمند را به دو دسته اصلی تقسیم می کند:فاکتورهای مرتبط با رشد( نظیر توانایی برند در جذب مشتری های جدید،مقاومت در برابر فعالیت های تهاجمی رقبا،تعمیم برند به رده های جدید و گذشتن از مرزها و حضور در عرصه بین الملل) و فاکتورهای مرتبط با سودآوری(وفاداری نسبت به برند،کاهش قیمت ها،برتری قیمت،کاهش نسبت ها در تبلیغات و فروش و سرانجام ارتقای سطح عملیات تجاری شرکت) ( کلر2008).
در ادامه برخی از مزیت های بهره مندی از برند هایی با سطح بالایی از ارزش ویژه عنوان می شود:

  • بدست آوردن اضافه قیمت
  • تقاضای افزایش یافته به وسیله مشتریان
  • تعمیم دادن برند به آسانی
  • ارتباطات به سهولت ایجاد می شود
  • بدست آوردن اهرم تجاری بهتر
  • بدست آوردن حاشیه سود بالاتر
  • آسیب پذیری کمتر در برابر فعالیت های بازاریابی رقبا
  • وفاداری بیشتر مشتریان

افزایش فرصت های اعطای حق امتیاز،افزایش سطح مشارکت و پشتیبانی تجاری(آکر1996:کلر1998،وود2000)