انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدّد

انواع تغییرات ناشی از پیاده سازی مهندسی مجدّد
با اجرای مهندسی مجدّد در سازمان ، تغییراتی ریشه ای ، اصولی و چشمگیر پدید خواهد آمد :
۱تغییرات واحدهای كاری از قسمتهای اجرایی به گروه های فرآیندی : شركت هایی كه مهندسی مجدّد می كنند ، عملا كاری را كه آدام اسمیت سال ها پیش به اجزای كوچك تقسیم كرده بود دوباره به یكدیگر پیوند می دهند . هنگامی كه آنان مجدّدا به یكدیگر می پیوندند ، آنان را گروه فرآیندی می نامیم . به عبارت دیگر گروه فرآیندی واحدیست كه به طور طبیعی در كنار هم قرار می گیرند تا یك كار كامل یعنی یك فرآیند را اجرا كنند . (مطلق ودیگران ،1391:ص116)
۲ -تغییرات مشاغل از وظایف ساده به كار چندبعدی : اشخاصی كه در گروه های فرآیندی كار می كنند كارشان را با مشاغلی كه به آن ها خو گرفته بودند متفاوت می بینند . مهندسی مجدّد كار زاید را حذف می كند . بیشتر كارهای مربوط به بازرسی ،انتظار ، رفع مغایرت ، پیگیری و نظارت یعنی كارهای غیرمولدی كه به خاطر مرزهای موجود در سازمان و به منظور جبران ناشی از تقسیم فرآیند وجود دارد ، از طریق مهندسی مجدّد حذف می شود ؛ این به معنای آن است كه اشخاص وقت بیشتری را صرف كار واقعی می كنند . پس از مهندسی مجدّد كار رضایت بخش تر می شود ، چرا كه كارگران از كار خود به احساس بزرگتری دست می یابند و آن احساس تكمیل و پایان انجام كار است . (همان منبع:ص116)
۳تغییرات مربوط به نقش های شخص ، از شخص تحت نظارت به شخص صاحب اختیار : شركت هایی كه مهندسی مجدّد شده اند كاركنانی را كه بتوانند از مقررات تبعیت كنند نمی خواهند ، آن ها كسانی را می خواهند كه مقررات متعلق به خودشان را به وجود آورند . (همان منبع:ص117)
۴تغییرات مربوط به آمادگی برای كار از آموزش به تحصیلات رسمی : اگر كار در فرآیند مهندسی مجدّد شده ایجاب نماید كه افراد از مقررات تبعیت نكنند،آن وقت كاركنان نیاز به تحصیلات كافی دارند تا اینكه بتوانند تشخیص دهند كار درست چیست؟ آموزش ، مهارت ها و شایستگی ها را افزایش می دهد و به كاركنان چگونگی یك كار را می آموزد ؛ تحصیلات بصیرت و درك آنان را بالا می برد و چرایی كار را تعلیم می دهد . (همان منبع:ص117)
۵تغییرات معیارهای عملكرد و پرداخت دستمزد از فعّالیت به نتیجه فعّالیت : پرداخت به كاركنان بر اساس سمت یا تجربه در سازمان مغایر با اصول مهندسی مجدّد است ؛ پرداخت می باید با توجّه به نتیجه فعّالیت باشد . (همان منبع:ص117)
۶ -تغییرات ملاك ترفیع از عملكرد به توانایی : تصور متعارف این است كه اگر فردی شیمیدان خوبی به شمار می رود ، برای شیمیدآن ها مدیر خوبی نیز خواهد بود ؛ اینگونه تصورات اغلب اشتباه از آب درمی آیند و می توانند مدیری نالایق را نصیب شركت نمایند Yuh-Shy, 2012,p7).)
۷ -تغییرات در مدیران ، از سرپرست به مربی :  گروه های فرآیندی كه شامل یك یا چند نفر هستند نیازی به رییس ندارند ؛ آنان به مربی نیاز دارند . گروه ها از مربیان خویش خواهان اندرز هستند ؛ مربیان به گروه ها كمك می كنند تا مسائل را حل كنند . (همان منبع:p7)
۸ -تغییرات ساختار سازمانی از سلسله مراتبی به مسطح :  در شركت هایی كه مهندسی مجدّد كرده اند
ساختار سازمانی آنچنان موضوع مهمی نیست ؛ كار در اطراف فرآیندها و گروه هایی سازمان می یابد كه آنرا
انجام می دهند . كاركنان با هركسی كه نیاز داشته باشند ارتباط برقرار می كنند ؛ كنترل به افرادی واگذار می
شود كه فرآیند را اجرا می نمایند.(همان منبع:p7)