اهمیت تعهد سازمانی.پایان نامه ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

اهمیت تعهد سازمانی.پایان نامه ارتباط ویژگی های فردی با تعهد سازمانی و قصد ترک سازمان

2 اهمیت تعهد سازمانی

دلایل زیادی وجود دارد از اینکه چرا یک سازمان بایستی سطح تعهد سازمانی اعضایش را افزایش دهد (استیرز و پورتر، 1992، ص 290) [1]. اولاً تعهد سازمانی یک مفهوم جدید بوده و به‌طور کلی با وابستگی و رضایت شغلی تفاوت دارد. برای مثال، پرستاران ممکن است کاری را که انجام می‌دهند دوست داشته باشند. ولی از بیمارستانی که در آن کار می‌کنند، ناراضی باشند که در آن صورت آنها شغل‌های مشابه‌ای را در محیط‌های مشابه دیگر جستجو خواهند کرد. یا بالعکس پیشخدمت‌های رستورانها ممکن است، احساس مثبتی از محیط کار خود داشته باشند، اما از انتظار کشیدن در سر میزها یا به‌طور کلی همان شغل‌شان متنفر باشند (گرینبرگ و بارون، 2000، ص 182) [2].
ثانیاً تحقیقات نشان داده است که تعهد سازمانی با پیامدهای از قبیل رضایت شغلی (باتمن و استراسر،2001، 198) ، حضور (ماتیو و زاجاک 1990، 58) [3] . رفتار سازمانی فرااجتماعی (اریلی و چتمن، 1986، 73) [4]. و عملکرد شغلی (می‌یر، آلن و اسمیت ، 1993، 60) [5]. رابطه مثبت و با تمایل به ترک شغل (مودی و همکاران ، 1982، 127) [6]. رابطه منفی دارد (شیان چنج و همکاران، 2003، ص 313) [7]. (فرهنگی و حسین‌زاده،1384،ص14) [8] .
درك و ارتقاء تعهد سازماني  مي تواند به عنوان عاملي اصلي و ضروري در راستاي بالا بردن ميزان كارائي و اثربخشي  به كار گرفته شود (گريفين و هپ برن،2005،ص612) [9].
تعهد میزان اثربخشی سازمانی و رضایت و خشنودی پرسنل را تحت تأثیر قرار داده و سبب می‌شد که کارکنانی که از تعهد بالاتری برخوردار هستند نسبت به کارکنانی که تعهد کمتری دارند از شانس بیشتری جهت ادامه خدمت برخوردار باشند (لوک و کراوفورد، 1999،ص 368) [10].
عوامل مؤثر بر تعهد سازمانی
عوامل تاثير گذار برتعهد سازماني شامل پنج دسته به شرخ زير مي با شند.
الف – ویژگی‌های شخصی
 

  • سن
  • جنسيت
  • آموزش
  • وضعيت تاهل
  • موقعيت و سابقه در سازمان
  • ادراك از لياقت شخصي
  • قابليت ها
  • حقوق و دستمزد
  • سطوح شغلي(ماتيو و زاجاك،1990،ص179-177) [11].

ب – خصوصیات شغلی
1). غني سازي شغل
2). مهارت
3). استقلال
4). چالشي بودن شغل
5).محدوده شغلي
6). پيچيدگي ( همان منبع،ص179) [12] .
ج). – روابط رهبر-گروه
1). انسجام گروهي
2). وابستگي متقابل وظايف
3). ساختار و ملاحظات رهبر
4). رهبري مشاركتي(همان منبع ،صص179-180) [13] .
د). – خصوصيات سازماني
1).اندازه سازمان
2). تمركز سازماني (همان منبع ،ص180) [14] .
ن). – وضعيت نقش
1).تضاد نقش
2). ابهام در نقش
3). تعدد نقش  (ماتيو و زاجاك،1990،ص180) [15].
[1].Stirz & Porter,1992,290
[2].Grinberg & Baren ,2000,182
[3].Mathieu, J.E& Zajac,1990,58
[4].Erily & chetman,1986,73
[5].Meyer& J.P Allen,N.j.&Smite ,1993,60
[6].Mowday et al,1982,127
[7].Shiyan chenj ,2007,313

[9].Griffin, & Hepburn, J,2005,612
[10].Lok,P. & Crawford,J,1999,368
[11].Mathieu, & Zajac,1990,177-179[15].Mathieu, & Zajac,1990,180