بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی :پایان نامه در مورد تاثیرتکانه های جریان وجوه نقد بر ساختار دارایی

بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی
بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی دربرگیرنده دریافت های حاصل از مالکیت سرمایه گذاری ها و سود دریافتی از بابت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت بانکی و نیز پرداخت های انجام شده به تامین کنندگان منابع مالی است. نمونه اقلامی که تحت سرفصل « بازده سرمایه گذاری ها و سود پرداختی بابت تامین مالی » ارائه می شود به شرح زیر است.
الف ـ جریان های نقدی ورودی
1- سود سهام دریافتی ( شامل سود سهام دریافتی از شرکت های سرمایه پذیری که سرمایه گذاری در آن ها به روش ارزش ویژه در حساب ها انعکاس یافته است )
2- سود و کارمزد دریافتی
ب ـ جریان های نقدی خروجی
1- سود سهام پرداختی
2- سود و کارمزد پرداختی ( اعم از این که به حساب دارایی منظور شده باشد یا به حساب هزینه دوره )
3- وجوه نقد پرداختی بابت هزینه تامین مالی اقساط اجاره به شرط تملیک
2-9- مالیات بر درآمد
جریان های نقدی مرتبط با مالیات بر درآمد تنها منحصر به پرداخت ها یا علی الحساب های پرداختی از بابت مالیات بر درآمد و یا استرداد مبالغ پرداختی از این بابت است و پرداختهای نقدی مربوط به سایر انواع مالیات ها ( از قبیل مالیات های تکلیفی و مالیات های مستقیم وضع شده بر تولید و فروش ) در سر فصل مالیات بر درآمد منعکس نمی شود.
2-10- فعالیت های سرمایه گذاری
فعالیت های سرمایه گذاری عبارت از تحصیل یا واگذاری سرمایه گذاری های کوتاه مدت و     بلند مدت، دارایی های ثابت مشهود، دارایی های نامشهود و نیز پرداخت و وصول تسهیلات اعطایی به اشخاص مستقل از واحد تجاری (غیر از کارکنان ) می باشد. نمونه هایی از جریانهای نقدی مرتبط با    فعالیت های سرمایه گذاری به شرح زیر است:
الف ـ جریان های نقدی ورودی
1- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری
2- وجوه نقد دریافتی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود
3- وجوه نقد دریافتی بابت اصل سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
4- وجوه نقد دریافتی بابت اصل اقساط وام های پرداختی به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )
ب ـ جریانهای نقدی خروجی
1- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل سرمایه گذاری در سهام و اوراق مشارکت سایر واحد های تجاری
2- وجوه نقد پرداختی جهت تحصیل دارایی های ثابت مشهود و دارایی های نامشهود
3- وجوه نقد پرداختی بابت سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانکی
4- وجوه نقد پرداختی بابت وام به اشخاص مستقل از واحد تجاری ( غیر از کارکنان )