بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۰۱

۳/۴۱

زیاد

۸۲

۷/۴۷

خیلی زیاد

۳

۷/۱

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۳۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر افزایش قیمت مساکن روستایی
۴-۴٫ شاخص های کالبدی
۴-۴-۱٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی برکیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته
کیفیت ابنیه مساکن روستایی از لحاظ مواد و مصالح ساختمانی که در آنها به کار رفته و این دید گاه که درچه برهه‌ایی از زمان بنا شده اند مورد تحلیل قرار می گیرد. اگر مساکن ساختمانی را به مساکن بادوام ، نیمه بادوام وکم دوام تقسیم کنیم مساکن با دوام مساکنی هستند که در ساخت آنها از مصالحی چون تیر آهن و آجر و سیمان استفاده شده است. ابنیه نیمه بادوام ابنیه ایی می باشند که در آنها از مواد و مصالحی چون چوب، خشت خام و کاه گل استفاده گردیده است. ابنیه کم دوام نیز در گروهی قرار می گیرند که می توان با مرمت و بهسازی آنها را قابل استفاده نمود. در ابنیه بی دوام نیز از کاه گل و بعضاً سنگ استفاده می شود. این گروه از بناها به دلیل قدمت زیاد و نوع مصالح به کار رفته در آنها غیر قابل مرمت می باشند(موحد، ۱۳۸۷، ۸۷) .
با مشاهدات و مطالعات در ۸ روستای مورد مطالعه در می یابیم تهیه و اجرای طرح هادی در افزایش کیفیت مسکن روستایی از نظر مصالح به کار رفته بسیار موثر است . یکی از دلایل مهم در افزایش کیفیت مساکن می توان به این نکته اشاره نمود که ۸۰ درصد ساخت و سازهای جدید در روستاهای مورد مطالعه با دریافت وام بوده است و پرداخت وام تنها زمانی صورت می گیرد که از مصالح بادوام همچون سنگ ، آهن و چوب در ساخت و سازها استفاده گردد و این نشان از افزایش کیفیت مسکن روستایی از نظر مصالح به کار رفته پس از تهیه و اجرای طرح هادی می باشد .
برطبق اطلاعات کسب شده در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ می بینیم ۲/۲۴ درصد گزینه اصلاً ، ۳/۱۶ درصد گزینه کم ، ۷/۴۳ درصد گزینه متوسط ، ۹/۱۴ درصد گزینه زیاد و ۹/۰ درصد گزینه خیلی زیاد را انتخاب نموده اندو نشانگر تاثیر متوسط اجرای طرح هادی بر کیفیت مسکن از نظر مصالح به کار رفته است .
جدول ۴-۴۰- میزان تاثیر اجرای طرح هادی برکیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۵۲ ۲/۲۴
کم