دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۰۳

کم

۲۶

۱/۱۵

متوسط

۶۱

۵/۳۵

زیاد

۷۳

۴/۴۲

خیلی زیاد

۶

۵/۳

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۴۱- میزان تاثیر تهیه طرح هادی برکیفیت مسکن از نظر مصالح بکار رفته
۴-۴-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتی
تجهیزات و امکانات مساکن روستایی سبب ایجاد آرامش و راحتی در مساکن روستایی شده که البته امروزه مسکن روستایی نیز همچون مسکن شهری بسیاری از گزینه های لازم جهت ایجاد آرامش و آسایش را رعایت می نماید .
پس از مشاهده روستاهای مورد مطالعه متوجه تغییر شیوه زندگی مردم پس از تهیه و اجرای طرح هادی شده ایم . خانه های روستایی پس از تهیه و اجرای طرح هادی ملزم به رعایت الگوی ساخت و ساز بر اساس ضوابط و مقررات موجود در طرح هادی شده و می توان گفت تمامی افرادی که مساکن نوساز و یا در دست احداث دارند که پس از تهیه طرح ساخته شده اند دارای سرویس های بهداشتی تو کار و تقریباً مجهز هستند . بنابراین علی رغم زیاد بودن خانه های مرمتی ، قابل نگهداری و تخریبی در مقابل ابنیه نوساز و در دست احداث می توان گفت تهیه و اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تجهیزات و امکانات مسکن روستایی داشته است .
در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ ۱/۵۲ درصد پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی بر تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتی هیچ تاثیری نداشته ، ۶/۱۸ درصد معتقدند تاثیر کمی داشته ، ۳/۲۲ درصد معتقدند تاثیر متوسطی داشته و تنها ۷ درصد معتقدند تاصیر زیادی داشته است .
جدول ۴-۴۲- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تجهیزات و امکانات مسکن نظیر حمام و دستشویی بهداشتی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد