سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۰

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۰

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۴۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در جمع آوری و دفع آبهای سطحی
۴-۴-۵٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت شبکه معابر
شبکه های ارتباطی امکان مبادله را درون یک اجتماع و اجتماعات مختلف را فراهم می آورند. فضای قابل زیست به واسطه شبکه درهم تنیده ای که تار و پود آن را یکی از عناصر اساسی ادغام فضا در میان نقاط مسکونی تشکیل می دهد، سازمان می یابند. جابجایی انسان، حیوان و کالا از نقطه ای به نقطه دیگر نیز از مسائل بدیهی هرجامعه می باشد. اگر سیستم حمل و نقل کافی در اختیار نباشد مسلماً‌ امکان اتصال نواحی تولید و مصرف وجود نداشته و روند تولید و مصرف در موقعیت مناسبی انجام نمی پذیرد. بنابر این سیستم حمل و نقل مناسب، نتایج مثبت و پراهمیتی را برای بهره وری بهینه ایجاد می نماید. بسیاری از نواحی منزوی و دور افتاده به هنگامی که از امکانات ارتباطی و حمل و نقل برخوردار می گردند، از انزوای جغرافیایی خارج شده و ارزش اقتصادی مناسبی را کسب می کنند. (مطیعی لنگرودی، ۱۳۷۶، ۴۱-۴۲)
درجوامع روستایی، شبکه های ارتباطی به حیث تنوع محدود می باشند و عمدتاً شامل شبکه‌های ارتباطی داخل روستا، شبکه هایی که روستا را به مزارع سوق می دهند و شبکه هایی که ارتباط دهنده روستاهای مجاور با یکدیگر بوده و به اصطلاح راه بین روستایی نامیده می شوند، می باشند. این شبکه ها که شریان اصلی یک روستا در جهت دسترسی و نقل و انتقال کالا و مسافر هستند، از مهمترین کاربری ها درسطح روستا بشمار می روند. نقش و عملکرد هر معبر، اصلی ترین معیار سطح بندی سلسله مراتبی شبکه معابر است. نقش های اصلی این شبکه شامل نقش دسترسی، اجتماعی و اقلیمی است که اهمیت هر یک متناسب با وسعت بافت کالبدی، حجم رفت و آمد سواره و تقاضای سفر در روستا ، متفاوت می باشد.
در جریان تهیه طرح هادی سعی می گردد شبکه معابر روستا شناسایی و سپس با استعلام از دستگاه ذیربط به اصلاح و تعریض آن بپردازند . شبکه معابر همچون شریانی در روستا عمل نموده و حمل و نقل و رفت و آمد روستاییان را ممکن و آسان می کند . اگر طرح هادی در مدت زمان محدود و به طور کامل اجرا گردد مطمئناً کیفیت شبکه معابر رضایت اهالی روستا را جلب خواهد کرد .
طبق مشاهدات و بررسی های انجام گرفته در روستاهای مورد مطالعه می توان گفت تهیه و اجرای طرح هادی تاثیر قابل ملاحظه ای بر کیفیت شبکه معابر داشته اشت . هر ۸ روستا دارای سلسله مراتب در شبکه معابر بوده اند که شامل معابر اصلی درجه یک ، معابر بین روستایی ، معابر فرعی درجه یک و دسترسیها بوده اند که در طرح هادی به وضعیت موجود آنها پرداخته شده و اولویت اجرایی آنها تعیین شده است .
در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، کیفیت پوشش معبر اصلی و بین روستایی آنها تغییر نموده و آسفالت شده است که نشان از تغییر کیفیت معابر آنها بوده است بنابراین اجرای طرح هادی بر کیفیت شبکه معابر آنها موثر بوده است .
برطبق اطلاعات کسب شده از پاسخگویان ۴/۷ درصد آنها در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ گزینه اصلاً ، ۴/۸ درصد گزینه کم ، ۷/۶۳ درصد گزینه متوسط ، ۷/۱۷ درصد گزینه زیاد و ۸/۲ درصد گزینه بسیار زیاد را انتخاب نموده اند
جدول ۴-۴۸- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت شبکه معابر

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۶ ۴/۷
کم ۱۸ ۴/۸
متوسط ۱۳۷ ۷/۶۳
زیاد ۳۸ ۷/۱۷