تحقیق دانشگاهی – 
بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۶

تحقیق دانشگاهی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۱۶

۱۴

۱/۸

کم

۳۶

۹/۲۰

متوسط

۱۱۰

۶۴

زیاد

۱۱

۴/۶

خیلی زیاد

۱

۶

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۵۳- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در سهولت دسترسی به معابر
۴-۴-۸٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در گسترش امکانات در روستا
منظور از گسترش امکانات در روستا ، ارائه خدمات روبنایی و زیر بنایی است که می تواند شامل پیشنهادی برای کاربریهای متفاوت از قبیل تجاری ، مسکونی ، اداری ، درمانی ، انتظامی ، ورزشی ، تاسیسات آب و … باشد . در جریان تهیه طرح هادی و پس از بررسی و مشاهده کامل روستا و در نظر گرفتن آستانه جمعیتی برخی از این امکانات منظور می گردد .
با بررسیهای میدانی در ۸ روستای مورد مطالعه در می یابیم که طرح هادی سعی بر گسترش امکانات در سطح روستا بر اساس نیاز روستاییان ، با توجه به ضوابط و مقررات و بر اساس پتانسیل های موجود نموده به عنوان مثال کاربریهای مختلف مانند خانه بهداشت ، فضای اداری ، ورزشی ، تفریحی ، فضای سبز ، پایگاه مقاومت بسیج ، تاسیسات آب و … پرداخته اما از آنجاییکه اغلب این کاربریها اجرا نشده نمی توان تاثیر مثبت ملموسی را درک نمود .
پاسخگویان در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، معتقدند که گسترش امکانات به واسطه اجرای طرح هادی به طور متوسط رخ داده است . به طوریکه تنها ۲/۴ درصد گزینه اصلاً ، ۴/۲۱ درصد گزینه کم ، ۹/۶۱ درصد گزینه متوسط ، ۶/۱۲ درصد گزینه زیاد را انتخاب نموده اند .
جدول ۴-۵۴- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در گسترش امکانات در روستا

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شرح