بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۲۳

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۲۳

۰

۰

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۵۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در نظافت و پاکیزگی روستا
۴-۵-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت آب آشامیدنی
تامین آب آشامیدنی و آب کشاورزی یکی از دغدغه های مهم روستاییان می باشد . آب آشامیدنی روستاهای استان گیلان اغلب از چاه آرتزین ، چشمه ، چاه دستی ، چاه نیمه عمیق و آب تصفیه شده روستایی تامین می گردد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، درمی یابیم که در روستاهای پسیخان و ویشکا سوقه آب آشامیدنی سالم و بهداشتی پس از تهیه و اجرای طرح هادی ایجاد شده است ولی در دو روستای دیگر در طرح هادی پیشنهادی و بر اساس استعلام از سازمان آب و فاضلاب روستایی استان جانمایی صورت گرفته ولی هنوز اجرا نشده است . همچنین در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد تنها در روستای خشت مسجد پس از تهیه طرح هادی آب آشامیدنی سالم و بهداتی موجود است و قرار است در بقیه روستاها پس از گذراندن مراحل ذکر شده تاسیسات آب آشامیدنی بنا و راه اندازی گردد . به طورکلی می توان گفت تهیه و اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر کیفیت آب آشامیدنی داشته است .
در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، روستاییان معتقدند اجرای طرح هادی بر این گزینه بی تاثیر بوده است و ۵/۷۹ درصد گزینه اصلاً ، ۸/۸ درصد گزینه کم و ۶/۱۱ درصد گزینه متوسط را انتخاب نموده اند .
جدول ۴-۶۰- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر کیفیت آب آشامیدنی

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۷۱ ۵/۷۹
کم ۱۹ ۹/۸
متوسط ۲۵ ۶/۱۱
زیاد