بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۳

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۳

۸۳۷۵

دهستان حومه

 

 ۷۷۴۶

 ۷۸۵۸

۱۰۴۵۹

۱۰۳۳۴

۱۰۳۹۷

۱۰۲۶۷

دهستان لاکان

 

 ۹۰۸۷

 ۷۲۱۱

۱۳۶۹۶

۱۰۶۲۶

۶۴۱۲

۴۸۷۰

ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۸ : ترکیب جنسی جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۲-۴- ترکیب سنی :
ساختمان سنی به طور مستقیم تحت تاثیر سه عامل متغیر یعنی مرگ و میر ، تولد و مهاجرت قرار دارد . این عوامل کاملاً از یکدیگر مستقل نیستند و هر گونه تغییر در یک عامل سرانجام بر دو عامل دیگر اثر می گذارد ، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها از طریق این سه عامل می تواند بر ساختمان سنی تاثیر می گذارد ، اما شرایط اجتماعی و اقتصادی تنها از طریق این سه عامل می تواند بر ساختمان سنی تاثیر گذارد . جمعیت را معمولاً به گروههای سنی تقسیم بندی می نمایند . کاربرد طبقه بندی های مختلف در رابطه با ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی جوامع فرق می نماید و هر جامعه ای در رابطه با عقاید و قوانین موجود یکی از طبقه بندی ها را مورد استفاده قرار می دهد (مهدوی ، ۱۳۷۴ ، ص ۱۱۱) .
در جدول زیر جمعیت هر دهستان به تفکیک گروههای سنی و جنسیت آورده شده است . همانطور که در جدول زیر آورده شده است جمعیت هر دهستان در سن ۶۴-۱۵ سال بیشتر از گروههای سنی دیگر است و این نشان می دهد که تعداد افرادی که در سن میانه هستند بیشتر از گروه جوان و کهنسال است . در بخش مرکزی ۱۰۶۳۷ نفر در گروه ۱۴-۰ ساله ، ۴۱۲۲۲ نفر در گروه ۶۴-۱۵ ساله و ۴۴۲۵ نفر در گروه سنی ۶۵ ساله و بیشتر قرار دارد .
جدول ۳-۶ – ترکیب سنی محدوده مورد مطالعه(۱۳۹۰)

نام آبادی جمعیت
کل
جمعیت بر حسب گروه های عمده سنی
جمعیت مردان ۰-۱۴ ساله جمعیت مردان ۱۵-۶۴ ساله