بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۶

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۱۶

۴۱۰

۱۹۴۱

۸۵۶۳

۷۷۸

ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۷ : ترکیب سنی جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت
۳-۲-۵-مهاجرت
روند مهاجرت از جامعه روستایی در سالهای اخیر به علت کمی یا نبود اشتغال خدمات و امکانات رفاهی در روستاها بوده و به صورت غیر متعارف در آمده است . تمرکز نامتناسب امکانات در شهرها در تشدید مهاجرت و جذب بیش از نیمی از رشد طبیعی جمعیت روستایی سهم اساسی داشته است . این حرکات جمعیتی از جامعه روستایی به شهری در بعضی موارد به صورت کوچ دسته جمعی درآمده و باعث تهی شدن روستاها و از بین رفتن منابع طبیعی و محیط زیست شده است .
از دلایل دیگر مهاجرت از روستا پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی روستائیان و بالا بودن ضایعات و همچنین پایین بودن میزان محصول در واحد سطح که برای یک زندگی نسبتاً مرفه کافی نیست و در بسیاری مواقع باعث کنار گذاشتن فعالیت های کشاورزی از سوی روستائیان و مهاجرت آنها شده است . از سوی دیگر کیفیت و کمیت رفاه در سطح روستاها و در جامعه روستایی به علت کمبود و یا عدم وجود خدمات اجتماعی مانند آموزش و بهداشت ، آب آشامیدنی سالم ، خدمات فنی و برق و راههای ارتباطی نامناسب است و رویهمرفته کیفیت زندگی و برخورداری از رفاه در روستاهای محدوده در مقایسه با زندگی شهری در سطح پایینی قرار دارد .
مهاجرت از روستا به نواحی شهری عموماً مهمترین شکل مهاجرت داخلی محسوب می شود . این پدیده مخصوصاً در کشورهایی که در حال صنعتی شدن و تغییرات سریع تکنیکی هستند اتفاق می افتد . اصولاً مهاجرت های روستایی – شهری پاسخی به محرک های اقتصادی است . همانگونه که افزایش طبیعی آهسته تر جمعیت در بسیاری از نواحی شهری وجود دارد ، ولی اغلب به شکل گیری مهاجرتهای تحولی در ثبات جمعیت بوجود می آید . در کشورهای پیشرفته ، از نیروی کار و اشتغال بیکاران نواحی روستایی سود برده می شود و بسیاری از مهاجران روستایی – شهری اولین شغل خود را بدست می آورند ، این در حالی است که عده ای شغل خود را از یک کار کشاورزی به شغلی غیر کشاورزی تغییر می دهند . این تحول اساسی در ساختار اشتغال یکی از نتایج اصلی مهاجرت روستا – شهری محسوب می شود . مشاغل اصلی جذب مهاجرین عبارتند از : کار در کارخانه ها ، مغازه ها ، ادارات ، ساختمان سازی و خدمات عمومی و برخی مشاغل کاذب و غیر دولتی در محدوده مورد مطالعه اکثراً پس از مهاجرت به شهر رشت به دست فروشی و یا به برخی از مشاغل خدماتی می پردازند .
در بخش مرکزی رشت ، روستاهایی که در حاشیه شهر واقع شده اند مهاجرپذیر بوده و افزایش جمعیت دارند و افزایش تغییرات و رشد جمعیت در آنها دیده می شود . مانند روستاهای بیجاربنه ، بیجار پس ، پایین کویخ ، پیر کلاچاه ، کژده و لچه گوراب در دهستان حومه و روستاهای آتشگاه ، پسویشه و طرازکوه از دهستان پسیخان و روستاهای طالشان و لاکان در دهستان لاکان و همچنین روستاهای پیله داربن ، رجاکل، راسته کنار ، کماکل ، فخب ، سیاهرود کنار و منگوده در دهستان پیربازار .
۳-۲-۶-میزان سواد
بسیاری از مطالعات پیشنهاد کرده اند که اصلاح آموزشی در صورت ایجاد نظامی مرتبط با زندگی روستایی ممکن است کوچ و یا مهاجرت از روستا را کاهش دهد . اجزاء این نظام عبارتند از تغییر در محتوای درسی ، کلاسهای نهضت سواد آموزی ، آموزش های کشاورزی و حرفه ای و … برای جلوگیری از مهاجرتهای که افراد به خاطر دستیابی به فرصتهای بهتر انجام می دهند ، افزایش خدمات در سطوح بالاتر هم در مناطق روستایی ضروری است . همانطور که در جدول زیر آمده است از ۵۲۳۱۳ نفر جمعیت بالای ۶ سال در بخش مرکزی ، ۴۲۲۸۳ نفر باسواد و ۱۰۰۳۰ نفر بیسواد بوده اند . در دهستان پسیخان ۵۶۴۱ نفر باسواد و ۱۳۹۳ نفر بیسواد ، در دهستان پیربازار ۱۲۸۵۹ نفر باسواد و ۲۷۳۷ نفر بیسواد ، در دهستان حومه ۱۵۷۷۶ نفر باسواد و ۳۳۸۴ نفر بیسواد ، در دهستان لاکان ۸۰۰۷ نفر باسواد و ۲۵۱۶ نفر بیسواد می باشند که حاکی از بالابودن میزان باسوادی است .
جدول ۳-۸- جمعیت ۶ ساله و بیشتر ، باسواد و بیسواد بخش مرکزی شهرستان رشت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

نام آبادی جمعیت ۶ساله و بیشتر جمعیت باسواد جمعیت بیسواد
کل مرد زن کل درصد مرد درصد زن درصد کل درصد مرد درصد زن درصد