پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۲۳

۸

۴۰

سایر باغات

۱۵

۷۵

جمع کل

۷/۸۵

۵/۴۶۲

ماخذ : سازمان جهاد کشاورزی شهرستان رشت ، ۱۳۹۰
۳-۳-۴-صنعت
صنعت به هر شکل که باشد ، اعم از سنگین ، سبک ، صنایع کوچک و صنایع دستی می تواند در توسعه هر کشوری دخالت نماید و این تاثیر زمانی زیاد می شود که صنعت مراحل تعالی را پیموده و به شکوفایی برسد . صنایع کوچک روستایی و صنایع دستی دو صنعت مورد توجه در روستاهاست .
کوچاندن صنعت به روستا می تواند این مزیت را داشته باشد که در بلند مدت ، توزیع اقتصادی بین جوامع شهری و روستایی ، شکل عادلانه تری به خود بگیرد . استقرار صنعت در روستا می تواند با جذب و به کارگیری نیروی کار در مشاغل غیر کشاورزی ، از نسبت زمین به کار بکاهد و در نهایت موجب افزایش خود اتکایی در روستا را فراهم آورد ، همچنین با ایجاد صنایع روستایی می توان در مقاطعی از سال که فعالیت های زراعی تعطیل می شوند نیروی کار را برای کسب درآمدهای بیشتر به این سمت سوق داد (امامی نژاد ، ۱۳۸۰ ، ۶۲ ) .
بطور کلی صنایعی که در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت موجود است شامل صنایعی است مثل کارخانه برنجکوبی در اکثر روستاها مثل کژده در دهستان حومه ، طش در دهستان پیربازار ، فلکده ، کتیگر و سقالکساردر دهستان لاکان و … دام و طیور در روستاهای کژده که به انجماد و بسته بندی گوشت قرمز و طیور می پردازند ، باغی که به بسته بندی محصولات خشکباری می پردازند و در روستای تخسم دهستان لاکان قرار دارد و در گروه محصولات دام و طیور تولید دان مرغ در دهستان پسیخان ، تولید کنسرو زیتون در پیربازار می باشد .
۳-۳-۵-خدمات
یکی از مهمترین محورهای توسعه روستایی ، موضوع ارائه خدمات همراه با تولید است . نقش خدماتی سکونتگاههای روستایی طیف وسیعی از انواع خدمات زیر بنایی شامل شبکه ارتباطی ، حمل و نقل ، آب آشامیدنی ، برق ، گاز ، پست و مخابرات ، فاضلاب ، دفع زباله ، بهسازی مسکن روستایی ، همچنین خدمات روبنایی مانند خدمات آموزشی و درمانی ، اداری و انتظامی ، مذهبی و فرهنگی ، ورزشی و تفریحی و تجاری را در بر می گیرد . در این میان خدمات زیر بنایی ای که مهمترین اقدام جهت تثبیت جمعیت در روستاها است ، ازاهمیت ویژه ای برخوردار است . به همین دلیل است که ارائه این نوع خدمات به مناطق روستایی درصدد برنامه های دولت قرار گرفته است و از این طریق سعی گردیده که زمینه های لازم برای ماندگاری روستائیان فراهم شود تا متعاقباً خدمات برتر و بالاتر بدانها ارائه گردد . خدماتی که برای توسعه روستایی کشور بر دستگاههای اجرایی حاکم است ، عبارت است از راهسازی ، برق رسانی و آب رسانی البته مراد از خدمات در تحقیق حاضر خدمات آموزشی و نحوه توزیع آن است . در برنامه ریزی توسعه خدمات برخی نظریه مکان مرکزی توجه کرده اند . اما آنچه مسلم است رویکردهای چون کارکردهای شهری در توسعه روستایی و مدل های تخصیص مکانی به نوعی تاثیر پذیرفته و برخاسته از نظریه مکان مرکزی هستند به عبارت دیگر ریشه این دو رویکرد در نظریه مکان مرکزی نهفته است (افتخاری ، ۱۳۸۰ ، ۳۱).
۳-۳-۵-۱-برق
از مجموع روستاهای بخش مرکزی۷۴ روستا معادل ۷/۲۶ درصد دارای برق هستند که شامل ۱۲ روستای دهستان پسیخان ، ۲۲ روستای دهستان پیربازار ، ۲۵ روستای دهستان حومه و ۱۵ روستای دهستان لاکان می باشد .
جدول ۳-۱۱ : تعداد روستاهای دارای برق به تفکیک دهستان در بخش مرکزی شهرستان رشت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  fotka.ir  مراجعه نمایید.

بخش مرکزی شهرستان رشت رشت بخش مرکزی دهستان پسیخان دهستان پیربازار دهستان حومه دهستان لاکان
تعداد ۲۷۷ ۷۴ ۱۲