فایل دانشگاهی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۶۲

بیسواد

۵۱

۲/۱۳

دیپلم

۲۲۷

۷/۵۸

کاردانی

۷۸

۲/۲۰

کارشناسی

۲۷

۷

کارشناسی ارشد و بالاتر

۴

۱

کل

۳۸۷

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۴- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب میزان تحصیلات
۴-۱-۵-وضعیت اشتغال:
اشتغال نیز به نوبه ی خود می تواند تأثیر به سزایی در روند توسعه داشته باشد. به این شکل که مردم وقتی در جامعه ای احساس امنیت ورضایت داشته باشند. راحت تر اقدام به مشارکت در امور مختلف خواهند نمود وثمره این اقدام ضمن ابعاد مختلفی که دارد باعث می شود زمینه برای ایجاد اشتغال و فرصت های جدید شغلی در جامعه بوجود آید که این خود منجر به توسعه و پیشرفت جامعه در سطوح مختلف می‎شود
درمحدوده مورد مطالعه وضعیت شغلی پاسخ گویان مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد ۳/۸۶ درصد از افراد جامعه آماری شاغل و ۷/۱۳ درصد بیکار هستند . از ۳/۸۶ درصد شاغل ، ۲/۱۵ درصد کارمند ، ۴۵ درصد کشاورز ، ۱/۲۶ درصد دارای شغل آزاد بوده اند . تمامی افراد در یکی از سه فعالیت کشاورزی ، صنعت و خدمات مشغول هستند .
بیشترین فعالیت اقتصادی روستاییان مربوط به بخش کشاورزی می باشد. با توجه به اینکه ایجاد اشتغال وکسب درآمددر روستاها موجب تثبیت وعدم مهاجرت روستائیان به شهرها می شود.اشتغال یکی از مهمترین ویژگی بازار کار است که گستره آن بر همه مناطق دنیا، همه سطوح توسعه اقتصادی، سیاسی، شرایط فرهنگی ومذهبی واجتماعی حاکم است به همین منظور مسئولان و برنامه ریزان باید با نیاز سنجی در زمینه ایجاد اشتغال و شناسایی افراد بیکار در روستاها بیش از پیش تلاش کنند. برای ایجاد اشتغال در سطح روستاهای مورد مطالعه می توان از ظرفیت و پتانسیل های موجود در سطح روستاها در بخش‎های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی استفاده کرد و زمینه های آموزش روستائیان به مهارتهای فنی و حرفه ای در روستاهای محدوده مورد مطالعه را بوجود آورد.
جدول ۴-۵- ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.