بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۶۴

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۵- درصد ترکیب پاسخگویان بر حسب وضعیت اشتغال
۴-۲٫ شاخص های اجتماعی
شاخصهای اجتماعی، مفهومهایی مبتنی‌ بر مشاهدهها و معمولا کمی، که به ما چیزی راجع به آن جنبه از حیات اجتماعی که ما به آن علاقمندیم میگویند یا چیزی راجع به دگرگونیهایی میگویند که در آن جنبه از حیات اجتماعی در حال وقوع است. چنین اطلاعی میتواند عینی باشد، به لحاظ آنکه دلالت آن نشاندادن این است که موقعیت چگونه است یا چگونه در حال دگرگونی است ؛ یا میتواند ذهنی باشد، به لحاظ آنکه دلالت آن نشاندادن این است که موقعیت عینی یا دگرگونیهای آن را اجتماع بهطور کلی یا گروههای گوناگون تشکیل دهنده اجتماع چگونه ملاحظه میکنند .
۴-۲-۱٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
در واقع مشارکت مورد ، مشورت قرار گرفتن قبل از تصمیم گیری را گویند به نحوی که اظهار نظر شخصی و اعمال مراقبت در جریان اجرای این تصمیم و تحول نتایج امکان داشته باشد. در تمام برنامه ها اصل مردم هستند و اگر روح مشارکت در نفس برنامه ای وجود نداشته باشد، آن برنامه بی جان و هر چیز بی جانی هم مرده است. بنابراین بایستی سعی شود که با مشارکت دادن مردم در برنامه ها تعصب و همیت به وجود آوریم تا آنها بخواهند، آن چیزی را که تدوین شده، در عمل ببینند و به مرحله اجرا بگذارند .اجرای طرح هادی نیز همچون هر برنامه دیگری به مشارکت مردم نیاز دارد و خود نیز می تواند عاملی جهت تشویق اهالی روستا و افزایش مشارکت به خصوص در عمران روستایی شود .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، به تفکیک نشان می دهد که در روستای تازه آباد اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی و بین روستایی تازه آباد به گالش محله است که با توجه به تراکم بسیار کم معبر اصلی و توانایی مالی پایین روستاییان مشارکت ناچیز بوده اما مکانیابی کاربریهای مورد نیاز در نقشه پیشنهادی با مشارکت اهالی صورت گرفته و در آینده عرصه های مشخص شده از سوی اهالی اهداء خواهد گردید .
در روستای پسیخان اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی به طول ۶ کیلومتر تا بند خاکی موجود در جنوب روستا بوده که با عدم مشارکت روستاییان مواجه شده است .
در روستای ویشکا سوقه اجرای طرح هادی معطوف به آسفالت معبر اصلی درجه دو روستا بوده ، اما طی مشاهدات میدانی در سال جاری آب منطقه ای گیلان در حال دیوارسازی برای شاخه ای از خمام رود که در حاشیه معبر اصلی روستا قرار دارد می باشد و می توان شاهد مشارکت مردم در اهدای زمین حاشیه نهر و کمک نیروی انسانی بود .
در روستای سیاه اسطلخ پس از تهیه طرح هادی مشارکت اهالی در زمینه گشایش فضایی و نیروی کار در آسفالت معبر اصلی درجه دو و معبر بین روستایی سیاه اسطلخ به طراز کوه می باشد . به طور کل می توان بیان کرد که اهالی این روستا هیچ گونه مشارکتی در جانمایی اکثر کاربریهای پیشنهادی به دلیل مخالف و عدم رضایت از شیوه تهیه طرح ندارند .
برطبق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه ها می توان گفت ۵/۰ درصد از پاسخگویان معتقدند طرح هادی هیچ تاثیری در مشارکت در عمران روستایی نداشته ، ۷/۱۰ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر کمی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۴/۵۴ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر متوسطی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۶/۲۵ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۸/۸ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر بسیار زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته است.
جدول ۴-۶- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱ ۵
کم ۲۳ ۷/۱۰
متوسط ۱۱۷ ۴/۵۴
زیاد ۵۵ ۶/۲۵