سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۶۵

خیلی زیاد

۱۹

۸/۸

کل

۲۱۵

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۶- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
طبق بررسیهای میدانی و مشاهدات در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان نتیجه گرفت که مشارکت اهالی روستا در گذشته و در زمینه های فنی و عمرانی از قبیل ساخت مسجد ، مدرسه و خانه بهداشت بالا بوده مثلاً در روستای خشت مسجد با اهدای زمین و کمک های نیروی انسانی روستایی مشارکت بالایی از خود نشان می داده اند . طبق مشاهدات و پرسش از مسئولان روستایی در می یابیم به علت بالا رفتن قیمت زمین در سالهای اخیر و پایین آمدن درآمد روستاییان مشارکت ها در زمینه اهدا زمین کم رنگ تر شده و تنها می توان در زمینه گشایش فضایی معبر ارتباطی شاهد مشارکت اهالی روستا بود .
به طور کل میزان مشارکت در این چهار روستا متوسط و بالاست و با توجه به مطالعه طرحهای هادی روستاهای فوق می توان گفت روستاییان در زمینه ایجاد کاربریهای خانه بهداشت ، فضای اداری ، ورزشی و پارک مشارکت داشته و تملک کاربریهای فوق نیز بلامانع محسوب می گردد .
برطبق اطلاعات کسب شده از پرسشنامه ها در چهار روستای توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد می توان گفت ۸/۵ درصد از پاسخگویان معتقدند تهیه طرح هادی هیچ تاثیری در مشارکت در عمران روستایی نداشته ، ۲/۱۲ درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر کمی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۷/۵۴ درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر متوسطی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۳/۲۰ درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته ، ۷ درصد پاسخگویان معتقدند تاثیر بسیار زیادی در مشارکت در عمران روستایی داشته است.
جدول ۴-۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۰ ۸/۵
کم ۲۱ ۲/۱۲
متوسط ۹۴ ۷/۵۴
زیاد