پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۶۶

۳۵

۳/۲۰

خیلی زیاد

۱۱۲

۷

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر مشارکت در عمران روستایی
۴-۲-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
نهادهای محلی نهادهای واسط مناسبی هستند که از آسیب‌های متداول نهادهای واسط مانند قرار گرفتن تحت سیطره‌ی سهامداران عمده مصونیت بالایی دارند. تقویت و ایجاد هیأت‌های محلی با توجه به زمینه‌های فرهنگی-مذهبی کمک می‌کند تا امکاناتی برای ایجاد محیط‌های نیمه‌صمیمی محلی در دوره‌ای که زندگی مدرن دشواری‌های در برقراری روابط صمیمی ایجاد کرده‌است و هر برنامه‌ی تربیتی را مختل می‌کند پدید می‌آورد.
می توان گفت نهادهای مردمی و محلی شامل مساجد ، پایگاه مقاومت بسیج ، حسینیه و شرکت های تعاونی است ، طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، روستای تازه آباد فاقد هر گونه نهاد محلی است بنابراین اجرای طرح هادی نقشی در تقویت آنها ندارد ، اما در سه روستای دیگر می توان دید اجرای طرح هادی تاثیر مثبتی بر تقویت نهادهای محلی داشته که این خود می تواند سبب بالارفتن سطح آگاهی روستاییان خواهد شد .
بر اساس نتایج به دست آمده از مطالعات میدانی ۲/۷۱ درصد از پاسخگویان معتقدند طرح هادی هیچ تاثیری در تقویت نهادهای محلی نداشته ، ۶/۱۸ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر کمی در تقویت نهادهای محلی داشته ، ۳/۹ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر متوسطی در تقویت نهادهای محلی داشته ، ۲ درصد پاسخگویان معتقدند طرح هادی تاثیر زیادی در تقویت نهادهای محلی داشته است.
جدول ۴-۸- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۵۳ ۲/۷۱
کم ۴۰ ۶/۱۸
متوسط