بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۶۸

متوسط

۹۱

۹/۵۲

زیاد

۱۲

۷

خیلی زیاد

۳

۷/۱

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر تقویت نهادهای محلی
۴-۲-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید
با ایجاد و تقویت نهادهای محلی، ‌امور هر ناحیه معمولاً، با توجه به امکانات و رعایت پاره‌ای از مقتضیات دیگر محلی اداره می‌شود و برنامه‌ها با در نظر گرفتن امکانات محلی تنظیم می‌شود و فشار وارد بر دوش حکومت مرکزی کاهش می‌یابد. لذا، از این نظر، مصارف بودجه دولت مرکزی به میزان قابل توجهی کاسته می‌شود. افکار مردم به طور طبیعی و قهری پرورش می‌یابد و هم‌چنین، حس مسؤولیت را زیادتر می‌کند. ابداع، ابتکار، اعتماد به نفس و علاقه به شناخت سریع و به هنگام نیازها و مشکلات محلی در آنان تقویت می‌شود و تصمیمات سریع‌تر اتخاذ می‌گردد و در پیشبرد هدف‌ها و تحقق آرمان‌های محلی کوشش و پشتکار صمیمانه و بیدریغ ابراز می‌گردد.
همانطور که گفته شد نهادهای مردمی و محلی شامل مساجد ، پایگاه مقاومت بسیج ، حسینیه و شرکت های تعاونی است ، طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، روستاهای پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ به دلیل داشتن نهادهای محلی ، اجرای طرح هادی در ایجاد نهادهای محلی جدید نقشی نداشته اما در روستای تازه آباد که فاقد هر گونه نهاد محلی است اجرای طرح هادی نقشی موثر در ایجاد نهادهای محلی جدید و در آینده و پس از اجرای کامل طرح خوهد داشت .
پرسش در این مورد از روستاییان ما را به این نتیجه می رساند که طرح هادی تاثیری در ایجاد نهادهای محلی جدید نداشته است . ۸۰ درصد پاسخگویان نیز به این امر معتقد بوده اند و تنها ۹/۰ از جامعه آماری معتقد بودند که طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید تاثیر زیادی داشته است .
جدول ۴-۱۰- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۷۲ ۸/۸۰