متن کامل – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷

۸۶

۸۶

۸۵

۸۵

۸۵

۵۸/۸۱

ماخذ : سازمان هواشناسی استان گیلان ، ۱۳۹۰
ایستگاه سینوپتیک رشت در ارتفاع ۷- و در طول جغرافیایی ۴۹ درجه و ۳۶ دقیقه و عرض جغرافیایی ۳۷ درجه و ۱۶ دقیقه قرار دارد . در شکل گیری اقلیم مورد نظر عواملی جون دما ، رطوبت و بارندگی و …. دخالت دارند . بر اساس یک ارزیابی کلی از منطقه ، بر اساس متد ایوانف ، اقلیم رشت مرطوب جنگلی است و بر اساس روش دومارتن اقلیم منطقه بسیار مرطوب می باشد (پوریوسفی ، ۱۳۸۲ ، ۵۰) .
۳-۱-۷-منابع آب منطقه
منابع آب این شهرستان جزء حوزه آبخیز رودهای فومنات محسوب می شود که مرز غربی این حوزه ، حوزه آبخیز شفارود و حد شرقی آن اراضی غربی سفیدرود ، سیاهرود و رود پیربازار است . رود پسیخان و پیربازار از جمله رودهای مهم این منطقه هستند که در محدوده مورد مطالعه قرار گرفته اند . رود پسیخان شامل دو شاخه فرعی و کوهستانی رود پسیخان ، رود امامزاده ابراهیم و سیاه مزگی است .
۳-۱-۷-۱-آب های سطحی
رود پیربازار از دو رودخانه سیاهرود در شرق شهر رشت و گوهر رود در غرب این شهر بوجود آمده است . هر دو رود از ارتفاعات ناحیه چوماچا و بهدان سرچشمه می گیرد (سازمان مدیریت و برنامه ریزی ،۸ ، ۱۳۸۴) .
به طور کلی به واسطه بارندگی فراوان و وجود آبهای جاری عمده رودخانه های گوهر رود و سیاه رود در محدوده مورد مطالعه به هنگام بارندگی آبهای جاری افزایش یافته و سبب بالا آمدن آب در رودخانه های مذکور گشته که روستاهایی که در محدوده این دو رودخانه وجود دارند با مشکلات آب گرفتگی مواجه هستند . رود پسیخان پس از عبور از کانال اصلی سفیدرود در ادامه از خمام رود از روستاهای پاچکنار و بیجارپس و دارسازی عبور کرده و از روستاهای محدوده به لشت نشاء می رسد .
۳-۱-۷-۲-آب های زیر زمینی
به طور کلی منابع آب زیر زمینی در شمال کشور و در محدوده مورد مطالعه به علت شرایط اقلیمی حاکم زیاد و به حد کافی موجود است البته به شرط آنکه مدیریت درست بر منابع آب به خصوص آبهای سطحی نیز باید لحاظ شود . این منابع از طریق چاههای دستی ، عمیق ، آرتزین مورد استفاده قرار می گیرند . علاوه بر این مورد وجود آب بندها و کانالهایی که بوسیله آنها آبرسانی صورت می گیرد ، از اهمیت ویژه ای برخوردارند .
۳-۲-ویژگیهای انسانی
۳-۲-۱-ویژگیهای جمعیتی و اجتماعی
۳-۲-۱-۱-تعداد خانوار ، جمعیت و بعد خانوار
در بررسی خصوصیات جمعیتی هر گروه انسانی ، داده های آماری در دسترس درباره آن گروه نقش اساسی دارد. مطالعه ویژگیهای جمعیتی سکونتگاههای روستایی از این لحاظ پیوسته با موانعی جدید روبروست . نخستین مانع عدم دسترسی به آمار کافی در سطح روستاهاست . به عنوان نمونه در سرشماری معمولاً اطلاعاتی درباره ترکیب و ساختار جمعیت و اشتغال و یا تفکیک جمعیت فعال بر اساس نوع شغل اصلی و فرعی یا درآمدهای حاصل از آن در دسترس قرار نمی گیرد . دومین مانع این است که قابلیت اعتماد به داده های کلی موجود نیز در سطح بین المللی ناچیز است . مانع سوم به ماهیت پدیده ها و روندهای جمعیتی و نقش عامل زمان در آنها باز می گردد .همانگونه که زلینسکی می گوید ، پدیده های جمعیتی به مراتب پویاتر از آن است که بتوان آنها را در برهه ی معین یا زمان ، به نحوی موثر مورد بررسی قرار داد (سعیدی ، ۱۳۸۴ ،ص ۸۸) .
بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰، تعداد کل جمعیت در روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت ۵۶۲۸۴ نفر بوده که از این تعداد ۲۹۰۶۳ مرد و ۲۷۲۲۱ نفر زن با بعد خانوار ۳/۳ بوده اند و بدین ترتیب تعداد و بعد خانوار در چهار دهستان بدین ترتیب می باشد : دهستان پسیخان با تعداد خانوار ۲۲۶۷ و بعد ۳/۳ ، دهستان پیربازار با تعداد خانوار ۵۱۲۳ و بعد ۳/۳ ، دهستان حومه با تعداد خانوار ۶۵۰۶ و بعد ۲/۳ و دهستان لاکان با تعداد خانوار ۳۰۰۸ و بعد ۸/۳ می باشد . بیشترین جمعیت در دهستان حومه و کمترین جمعیت در دهستان پسیخان می باشد .
جدول ۳-۳- جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت و دهستانهای آن (۱۳۹۰)

نام آبادی تعداد خانوار کل جمعیت بعد خانوار مرد زن
شهرستان رشت ۷۰۳۴۸