بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۰

بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۰

اصلاً

۲۸

۳/۱۶

کم

۳۵

۳/۲۰

متوسط

۱۰۰

۱/۵۸

زیاد

۹

۲/۵

خیلی زیاد

۰

۰

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۱- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد نهادهای محلی جدید
۴-۲-۴٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی
جویا شدن نظر روستاییان در مورد امور روستایی نه تنها سبب ایجاد آگاهی در مدیران جهت برطرف کردن مشکلات روستایی می نماید ، بلکه باعث افزایش روحیه مشارکت در آنها شده و نتایج مثبت بسیاری را در پی خواهد داشت به گونه ای که حس مسئولیت روستاییان نسبت به روستا را افزایش می دهد .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، به جز روستای سیاه اسطلخ در بقیه روستاها از نظرات مردم در امور روستایی کاملاً استفاده شده به طوریکه مسئولین روستا به عنوان نماینده روستاییان در جلسات نظرات مردم را دخیل کرده و از آنها دفاع نموده اند . این تاثیر در اجرای طرح نیز به خوبی مشهود خواهد بود زیرا روستاییان از طرحهایی که متاثر از نظرات مردم در امور روستایی است حمایت کامل می نمایند . ولی در روستای سیاه اسطلخ مردم تمایلی به اجرای طرحها از خود نسان نمی دهند زیرا معتقدند مشاور تهیه طرح بدون در نظر گرفتن نظرات روستاییان به تهیه طرح پرداخته و اجرای آن به نفع آنان نمی باشد .
پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در این زمینه تاثیر متوسطی داشته به طوریکه ۴/۷۴ درصد آنها گزینه متوسط را انتخاب نموده اند .
جدول ۴-۱۲- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در استفاده از نظرات مردم در امور روستایی