بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۵

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۵- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در احساس امنیت فردی در برابر سوانح طبیعی (سیل و زلزله)
۴-۲-۶٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده
هر یک از ما در طول زندگی خود به کرات شاهد افرادی بوده ایم که از زندگی خود ناراضی و نسبت به فردای خود ناامیدند. . نداشتن امید به آینده می تواند سبب ایجاد فقر، فساد، اعتیاد و مهاجرت شود . در تعریف امید به آینده چنین آمده است ادراک فرد درباره اهدافی است که می تواند به آنها دست یابد (جوادی،۱۳۸۱، ص ۷).
امید به آینده می تواند سبب حل یکی از مهمترین مشکلات حاضر روستاهای استان گیلان یعنی کاهش مهاجرت و حتی ایجاد مهاجرت معکوس در روستا شود . زیرا بسیاری از روستاییان به دلیل عدم امید به آینده روستای خود را ترک کرده و به دنبال آینده ای روشن تر به سمت شهرهای اطراف مهاجرت می نمایند .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، می توان میزان امید به آینده را از متوسط به بالا بیان کرد زیرا در سطح روستاهای مورد مطالعه شاهد تغییراتی در سطح معابر مانند آسفالت و تقویت معابر بوده ایم و مشخص است با تقویت راههای ارتباطی تامین نیازهای اساسی آسان تر و به تبع آن سطح زندگی روستاییان بهتر و امید به آینده افزایش می یابد . می توان امید به آینده را در آمد و شدهای روستایی و اتمام ساخت مساکن روستایی در حال ساخت و خانه های دوم موجود در سطح روستاهای دید .
همانطور که از آمار برمی آید ۵/۵۳ درصد پاسخگویان معتقدند که اجرای طرح هادی تاثیر متوسطی در امید به آینده داشته و ۱/۳۳ درصد پاسخگویان معتقدند اثر کم و یا بی اثر بوده است و تنها ۵/۱۳ درصد پاسخگویان نظری مثبت داشته اند .
جدول ۴-۱۶- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در امید به آینده

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۲۷ ۶/۱۲
کم ۴۴ ۵/۲۰
متوسط ۱۱۵ ۵/۵۳
زیاد ۲۹ ۵/۱۳