سامانه پژوهشی – 
بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۹

سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۷۹

متوسط

۸۲

۷/۴۷

زیاد

۶

۵/۳

خیلی زیاد

۰

۰

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۱۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در توانایی تامین نیازهای اساسی خانوار
۴-۲-۸٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت
مهاجرت عبارت‌است از جابه‌جایی مردم از مکانی به مکانی دیگر برای کار یا زندگی. مردم معمولاً به دلیل دور شدن از شرایط یا عوامل نامساعد دورکننده‌ای مانند فقر، کمبود غذا، بلایای طبیعی، جنگ، بیکاری و کمبود امنیت مهاجرت می‌کنند. دلیل دوم می‌تواند شرایط و عوامل مساعد جذب کننده مانند امکانات بهداشتی بیشتر، آموزش بهتر، درآمد بیشتر و مسکن بهتر در مقصد مهاجرت باشد.
می توان گفت که هر طرحی در روستا سبب کاهش مهاجرت شود ، طرحی موفق بوده ، زیرا عوامل بسیاری سبب ترغیب روستاییان به مهاجرت می باشد و از بین بردن این انگیزه به تلاش بسیار ، سرمایه گذاری کافی ، آماده سازی بستری مناسب در سطح روستا می شود . به عنوان مثال چه بسیار افرادی که جهت ادامه تحصیل فرزند خود از روستا مهاجرت نموده اند حال اگر طرح هادی بتواند زمینه تحصیلی مناسب را پیش بینی نموده و اجرا این طرح سبب نگهداشت جمعیت گردد ، می توان از این طرح به عنوان طرحی موفق یاد نمود .
همانطور که می دانیم تهیه طرح هادی سبب می شود که روستاها در اولویت دریافت خدمات روبنایی و زیر بنایی قرار گیرند . نبود خدمات و امکانات در کنار بیکاری می تواند از دلایل مهم مهاجرت روستاییان بوده که با تهیه و اجرای طرح هادی قابل رفع می گردد . با مشاهده ۸ روستای مورد مطالعه درمی یابیم تهیه طرح هادی موجبات ورود امکانات را فراهم نموده و این روند در آینده نیز ادامه خواهد یافت . با مطالعه میزان مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه همزمان با افزایش امکانات نیز می توان نتیجه مثبت تهیه و اجرای طرح هادی در کاهش روند مهاجرت در روستاهای مورد مطالعه را دید . چنانچه مهاجرت در اغلب روستاها ثابت شده و حتی روستاهای پسیخان و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، کاهش یافته است که این نشانگر تاثیر متوسط رو به رشد اجرای طرح هادی بر مسئله مهاجرت است .
البته پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در کاهش میزان مهاجرت بی تاثیر نبوده ولی تاثیر آن خیلی چشم گیر نمی باشد به طوریکه ۶/۵۱ درصد از افراد گزینه متوسط و ۱/۳۹ گزینه بسیار کم و اصلاً و تنها ۳/۹ درصد گزینه زیاد را انتخاب نموده اند .
جدول ۴-۲۰- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در میزان مهاجرت

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۷