بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۶

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۲۵- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در تمایل به ماندن در روستا
۴-۳٫ شاخص های اقتصادی
در هر جامعه برنامه‌ریزی و تجزیه و تحلیل اقتصادی مستلزم در اختیار داشتن آگاهی از عدد مشخص کننده تغییر نسبی وضعیت اقتصادی در فاصله زمانی دو تاریخ یا دو نقطه آن جامعه می باشد و این همان بهره وری از شاخص اقتصادی است . در این پرسشنامه جهت سنجیدن این شاخص ۷ سئوال مطرح شده است .
۴-۳-۱٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد فرصتهای شغلی
فعالیت عمده روستاییان روستاهای بخش مرکزی شهرستان رشت نیز همچون بسیاری از روستاییان روستاهای کشور ، به بخش کشاورزی معطوف می گردد . به همبن دلیل جوانان روستایی جهت یافتن فرصت های شغلی از روستا مهاجرت کرده و به عبارتی روستاها جمعیت فعال و جوان خود را از دست می دهند . حال اگر بتوان تمهیداتی جهت ایجاد فرصت های شغلی در بخش هایی چون صنعت و خدمات در روستا بیندیشیم می توان از مهاجرت روستاییان جلوگیری نمود .
طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، درمی یابیم که اجرای طرح هادی تاثیر چندانی بر ایجاد فرصت های شغلی نداشته است اما تهیه طرح هادی سبب افزایش فرصت های شغلی از قبیل استادکاری در صنعت و ساختمان ، افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل مزارع یکپارچه سازی شده بر اساس قانون حفظ کاربریهای زراعی ، ایجاد کارگاههای جدید در سطح روستا مانند بلوک زنی که در روستاهای پسیخان و سیاه اسطلخ دیده می شوند .
پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی نتوانسته گام مهمی در این زمینه بردارد بطوریکه ۲/۶۴ درصد پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در ایجاد فرصت های شغلی بی تاثیر بوده است ، ۵/۱۵ درصد معتقدند تاثیر کمی داشته ، ۱/۱۹ درصد معتقدند تاثر متوسطی داشته و تنها ۹/۰ درصد معتقدند تاثیر زیادی داشته است . بنابراین می توان نتیجه گرفته اجرای طرح هادی بر ایجاد فرصت های شغلی جدید تاثیر چندانی نداشته است .
جدول ۴-۲۶- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر ایجاد فرصتهای شغلی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۳۸ ۲/۶۴
کم ۳۴ ۸/۱۵
متوسط ۴۱ ۱/۱۹
زیاد ۲