پژوهش – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۸۸

زیاد

۳

۷/۱

خیلی زیاد

۰

۰

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۲۷- میزان تاثیر تهیه طرح هادی بر ایجاد فرصتهای شغلی
۴-۳-۲٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی
تنوع طلبی در همه ی حوزه های اجتماعی اتفاق می افتد و البته به دو زیر شاخه تقسیم می شود . نخست تنوع طلبی مثبت و مفید فایده ی اجتماع و در ثانی تنوع طلبی منفی است که البته پیامدهای آن نیز خوشایند نیست . ولی در گزینه ی اول آنچه که بر صحت و سقم تنوع طلبی مثبت مهر تایید می زند ، می تواند تنوع طلبی ای باشد که بر اساس و ریل ظرف و مظروف در حرکت است ، بنابراین تنوع شغلی نیز می تواند در قالب تنوع طلبی مثبت جای گرفته و در روستاها نتایج مثبتی در زمینه اقتصادی داشته باشد .
همانطور که در بند قبل توضیح دادیم طرح هادی سبب ایجاد فرصت های شغلی شده است که طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، نیز در قالب ایجاد شغلهایی نظیر استادکاری در صنعت و ساختمان ، افزایش نیروی کار در بخش کشاورزی به دلیل مزارع یکپارچه سازی شده بر اساس قانون حفظ کاربریهای زراعی ، ایجاد کارگاههای جدید در سطح روستا مانند بلوک زنی که در روستاهای پسیخان و سیاه اسطلخ دیده می شوند که تنوع شغلیرا در همین حد باعث شده است .
برطبق اطلاعات کسب شده اغلب پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی تاثیری نداشته است چنانچه ۶/۶۵ درصد گزینه اصلاً ، ۲۰ درصد گزینه کم و ۴/۱۴ درصد گزینه متوسط را انتخاب نموده اند
جدول ۴-۲۸- میزان تاثیر اجرای طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۴۱ ۶/۵۶
کم ۴۳ ۲۰