سامانه پژوهشی – بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹

دهستان لاکان

۳۰۰۸

۱۱۲۸۲

۳٫۸

۶۴۱۲

۴۸۷۰

 

ماخذ : مرکز آمار ایران ، ۱۳۹۰
شکل ۳-۶- جمعیت دهستانهای بخش مرکزی شهرستان رشت(۱۳۹۰)
۳-۲-۱-۲- تراکم نسبی
با توجه به اطلاعات بدست آمده مساحت بخش مرکزی درسال۱۳۹۰ برابر ۴۴۷۵۳۸۱۰۳ متر مربع ( حدود ۵/۴۴۷ کیلومتر مربع )وتعداد جمعیت آن معادل ۵۶۲۸۴ نفر در طی دوره آماری اعلام گردیده بنابراین تراکم نسبی جمعیت در بخش مرکزی برابر ۹/۱۲۵ نفر در هر کیلومتر مربع می باشد.
جدول ۳-۴- تراکم نسبی جمعیت بخش مرکزی شهرستان رشت

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

شرح مساحت بخش(کیلومتر مربع) جمعیت نفر در کیلومتر مربع
بخش خشکبیجار ۴۴۷ ۵۶۲۸۴ ۹/۱۲۵

مأخذ : مرکز آمار ایران، ۱۳۹۰
۳-۲-۲-رشد جمعیتی
اگر چه کشورهایی وجود دارند که رشد جمعیت در آنها کم و یا در حال کاهش می باشد ولی در مقابل جمعیت بیشتر ممالک به طور سریعی در حال افزایش است و رشد روزافزون جمعیت جهان یکی از مشکلات عمده در زمان حال محسوب می شود . در برنامه ریزی های روستایی مرتباً با کاهش رشد جمعیت در بیشتر روستاهای کم جمعیت مواجه هستیم که اکثراً به روستاهای پرجمعیت دارای خدمات بیشتر و بهتر ، مراکز دهستان و یا به شهرها مهاجرت می کنند .
روستاهای منطقه مورد مطالعه نیز از این قاعده مستثنا نبوده و با کاهش جمعیت روستایی مواجه بوده و به طوری که در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۹۰ جمعیت از ۲۱۸۶۱۲ نفر به ۵۶۲۸۴ نفر کاهش یافته است .
جدول ۳-۵- روند تحولات جمعیت محدوده مورد مطالعه (۹۰-۱۳۶۵)