بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹۰

۴۵

۲/۲۶

متوسط

۹۴

۷/۵۴

زیاد

۹

۲/۵

خیلی زیاد

۰

۰

کل

۱۷۲

۱۰۰

ماخذ : مطالعات میدانی ، ۱۳۹۲
شکل ۴-۲۹- میزان تاثیر تهیه طرح هادی در ایجاد تنوع شغلی
۴-۳-۳٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح درآمد خانوار
سطح درآمد خانوارهای روستایی به عوامل گوناگونی از قبیل موقعیت قرار گیری روستا ، فعالیت عمده روستا ، خاک حاصلخیز ، وضعیت حمل و نقل و … بستگی دارد ک بسیاری از آنها با اجرای درست طرح هادی امکان پذیر است .
اگر بخواهیم بر طبق بررسیها و مشاهدات میدانی در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، در مورد سطح درآمد کنکاش کنیم ، متوجه افزایش سطح درآمد روستاییان می شویم . چون تهیه و اجرای طرح هادی به روستاییان جایگاه روستای خود را معرفی نموده و پتانسیلهای موجود را یادآور می شود به افزایش سطح درآمد موثر بوده ، از طرف دیگر با تهیه و اجرای طرح هادی قیمت زمین در روستاهای مورد مطالعه بالا رفته که خود دلیلی بر افزایش سطح درآمد خانوارهای دارای زمین در روستاهای مورد مطالعه بوده است ، از دلایل دیگر افزایش درآمد آشنایی سرمایه گذاران با روستاها و ساخت خانه های دوم در روستاست که خود دلیلی بر افزایش قیمت زمین و مسکن روستایی و در نتیجه افزایش درآمد روستاهای مورد مطالعه است .
آنچه در در چهار روستای دارای طرح هادی توچی پایه بست ، پایین کویخ ، گرفم و خشت مسجد دیده شد نیز تفاوتی با چهار روستای بالا نداشته و در آنها می توان افزایش سطح درآمد با دلایل مذکور را درک کرد .
برطبق اطلاعات کسب شده در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ۸/۸ درصد گزینه اصلاً ، ۳/۳۶ درصد گزینه کم ، ۴۰ درصد گزینه متوسط و ۹/۱۴ درصد گزینه زیاد را انتخاب نموده اند که مشخص می کند اجرای طرح هادی بر سطح درآمد خانوار تاثیر متوسط تا کمی داشته است .
جدول ۴-۳۰- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح درآمد خانوار

شرح فراوانی درصد