بررسی اثرات اجرای طرح هادی بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان- قسمت ۹۵

۴-۳-۵٫ میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح داراییهای خانوار
دارایی های خانوار که می تواند شامل دارایی های منقول و غیر منقول باشد مثلاً به صورت نقدی و یا غیر نقدی محاسبه گردد .
آنچه پس از تهیه و اجرای طرح هادی مشخص است ، روستاییان دیگر قادر نیستند زمین های زراعی خود را خشکانده ، از چرخه تولید خارج نموده و بفروشند . آنها مجبور به حفظ اراضی زراعی و باغی مثمر روستای خود بوده اند . از طرفی توسعه فیزیکی روستا تنها در عرصه های مشخصی رخ خواهد داد که باعث ایجاد نظم در چهارچوب روستاها خواهد شد که همگی این عوامل در روستاهای مورد مطالعه سبب حفظ اراضی شده و از طرفی تهیه و اجرای طرح هادی سبب افزایش قیمت اراضی شده که خود باعث می گردد سطح دارایی های خانوار بالا رود . این حقیقت در روستاهای مورد مطالعه دیده شده و افرادی نیز بوده اند که اظهار می نمودند قبل از تهیه و اجرای طرح هادی زمین های خود که بخشی از دارایی آنها بوده را با قیمت پایین از دست داده اند و اکنون به دلیل افزایش قیمت پشیمانند . بنابراین تهیه و اجرای طرح هادی حتی اگر نتوانسته باشد به عنوان مثال املاک و اراضی روستاییان را از نظر مساحت بالا برد ولی از نظر ارزش بالا بروده و سبب ایجاد افزایش سطح دارایی های هر خانوار بوده است .
برطبق اطلاعات کسب شده در چهار روستای تازه آباد ، پسیخان ، ویشکا سوقه و سیاه اسطلخ که دارای طرح هادی اجرا شده می باشند ، ۳/۵۵ درصد پاسخگویان معتقدند اجرای طرح هادی بر سطح دارایی های خانوار بی تاثیر است ، ۶/۲۵ درصد معتقدند تاثیر کمی دارد و ۱/۱۹ درصد معتقدند تاثیر متوسطی داشته است .
جدول ۴-۳۴- میزان تاثیر اجرای طرح هادی بر سطح داراییهای خانوار

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

شرح فراوانی درصد
اصلاً ۱۱۹ ۳/۵۵
کم ۵۵ ۶/۲۵
متوسط ۴۱ ۱/۱۹
زیاد ۰ ۰
خیلی زیاد ۰ ۰
کل ۲۱۵ ۱۰۰