مقاله – بررسی ارتباط بین مسئولیت اجتماعی مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس …

۳-۶ روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۰
۳-۷ روشها و ابزار تجزیه و تحلیل دادهها………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۷-۱ روشهای تحلیل دادهها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱
۳-۷-۱-۱ آمار استنباطی و آمار توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۲
۳-۷-۱-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۴
۳-۷-۱-۳ تجزیه وتحلیل همبستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۵
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش
۴-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۸
۴-۲ آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۴۸
۴-۳ آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷
۴-۳-۱ آزمون آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۷
۴-۳-۲ آزمون اسمیرنوف-کلموگروف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸
۴-۳-۳ فرضیه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش
۵-۱ مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲
۵-۲ نتیجه گیری تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲
۵-۳ پیشنهادهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۴
۵-۳-۱ پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۵-۳-۲ پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
۵-۴ محدودیتهای پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۴
منابع و ماخذ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۷
فهرست جداول
عنوان صفحه
(۴-۱)آمارتوصیفی متغیرهای جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۹
(۴-۲)توزیع فراوانی جنسیت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۰
(۴-۳)توزیع فراوانی سن افراد……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۲
(۴-۴)وزیع فراوانی سطح تحصیلات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….۵۴
(۴-۵) توزیع فراوانی سابقه شغلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۶
(۴-۶) آزمون پایایی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸
(۴-۷)آزمون سنجش نرمالیتی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۹
(۴-۸) آزمون همبستگی پیرسون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۰
فهرست نمودار
عنوان صفحه
(۱-۱)مدلمفهومیمطالعه رابطه بین ارتباطات تجاری، مسئولیت اجتماعی و مدیران …………………………………………………………………………………………………۹
(۴-۱)نمودار جنسیت مدیران حاضر در نمونه …………………………………………………………………………………………

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.

………………………………………………………………………………………۵۱
(۴-۲)نمودار سن افراد حاضر در نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۳
(۴-۳)نمودار سطح تحصیلات افراد ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۵۵
(۴-۴)نمودار سایقه شغلی افراد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۵۷
چکیده
در محیط رقابتی امروز ، مسئولیت پذیری اجتماعی سازمانها عامل اساسی بقای هر سازمانی است.مسئولیتپذیری اجتماعی یک موضوع حائز اهمیت ویژه در مدیریت جدید است چرا که عدم توجه مدیران به مسئولیت اجتماعی مانع از خدمت موثر آنها به جامعه و توسعه و اعتبار سازمان خواهد شد .امروزه همه مدیران باید برای رسیدن به اهداف سازمان به اقداماتی دست بزنند که مورد قبول جامعه و عامه مردم باشد.پژوهش حاضر به جهت بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران شرکتهای فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران و ارتباطات تجاری انجام گرفتهاست. جامعهی آماری پژوهش شامل کلیه شرکت های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد . پژوهش حاضر از نوع توصیفی – پیمایشی است. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامهی محققساخته و با ضریب پایایی ۸۷%، پرسشنامه شامل ۱۸ سوال میباشد که در زمینهی بررسی متغییرهای مسئولیت پذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری مورد آزمون قرارگرفتهاست. دراین تحقیق از روش همبستگی پیرسون استفاده شدهاست. به این منظور از نرم افزارspss19 برای تجزیه و تحلیل آماری دادهها استفاده شدهاست. نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که بین مسئولیتپذیری اجتماعی مدیران و ارتباطات تجاری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
واژگان کلیدی: مسئولیت پذیری اجتماعی، ابعاد مسئولیت پذیری اجتماعی، ارتباطات تجاری
فصل اول