دسته بندی علمی – پژوهشی :
بررسی  تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های  …

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های …

از دلایلی که باید به کیفیت زندگی کاری در سازمان اهمیت داده شود:
کیفیت زندگی کاری به عنوان فرهنگی که سطح بالایی از تعهد متقابل را بین افراد و سازمان به وجود می آورد به این معنی که افراد به اهداف سازمان و توسعه آن متعهد باشند و سازمان نیز به نیاز های افراد و بالندگی آنان متعهد باشد
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک هدف که بهبود عملکرد سازمانی را از طریق ایجاد مشاغل و محیط های کاری چالشی تر،راضی کننده تر و موئثر تر برای افراد در کلیه سطوح سازمان فراهم می کند
کیفیت زندگی کاری به عنوان یک فرایند که موجبات تحقق اهداف را از طریق دخالت دادن و مشارکت فعال کلیه افراد سازمان فراهم می نماید(عباسی،۱۳۹۰).

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۲-۱۲)رویکرد های بهبود کیفیت زندگی کاری و ویژگی های آن

۲-۱۲-۱) کار راه شغلی مسیر پیشرفت شغلی

توجه مدیران به مشاغل و تاثیر آن ها در رضایت شغلی کارکنان
کیفیت زندگی کاری یکی از ابعاد شغل

۲-۱۲-۲)سیستم حقوق و مزایا

-در کارکنان انگیزش ایجاد می کند
-یک استراتژی متداول در بهبود کیفیت زندگی کاری است
-بر نگرش و رفتار کارکنان،ساختار و رویه های سازمانی تاثیر می گذارد.
-به سیستم ارتباطات و مشارکت بایستی توجه داشت زیرا بر نظام پرداخت تاثیر می گذارد.

۲-۱۲-۳) طراحی و حفظ روابط کارکنان

توجه به پویایی های روابط درون وبین گروهی
افزایش و تقویت ارتباطات و تعاملاتبین و درون گروه ها
کاهش رقابت های غیر سازنده
برقراری ارتباط با تاکید ویژه بر اعتماد سازی بین کارکنان و مدیران
ایجاد محیط کار کیفی و سهیم ساختن کارکنان در اطلاعات

۲-۱۲-۴) اقدامات مدیریتی

مدیران رده سر پرستی به طور مستقیم بر رفتار سازمانی و میزان بهره وری کارکنان تاثیر می گذارند
کیفیت زندگی کاری از ویژگی های ساختار سازمان تاثیر می پذیرد
انسانی کردن ساختار سازمانی در بهبود کیفیت زندگی کاری تاثیر دارد
اقدامات مدیریتی نباید با منافع کارکنان و ملاحظات انسانی در تضاد باشد
ارزشیابی اثر بخش اقدامات مدیریت به طور مستمر انجام می گیرد.

۲-۱۲-۵)راهبرد های درونی و بیرونی تغییر

استفاده از استراتژی های فوق الذکر مستلزم تدوین راهبرد هایی است که به بهبود کیفیت زندگی کاری منتج می گردد. بهسازی یا بالندگی سازمانی، تشکل های کارگری و کارمندی، گروه های سیاسییا ذی نفوذ و قوانین و مقررات از جمله راهبرد هایی است که به این امر کمک می کند(میر کمالی،۱۳۸۷).

۲-۱۳)موانع و مشکلات کیفیت زندگی کاری

با وجود اینکه برنامه های کیفیت زندگی کاری مفید هستند اما به عقیده مورهد گریفن مشکلات بالقوه ای نیز برای سازمان ایجاد می کنند که به شرح ذیل می باشد.
۱-همکاری مدیریت و کارکنان در طراحی و و اجرای برنامه ضروری است در غیر این صورت ممکن است. هر یک از طرفین برنامه را در جهت کسب امتیاز از طرف دیگر بداند کمیته های کارکنان و مدیریت می توانند در جهت افزایش همکاری به نحو مؤثری عمل کنند.
۲-برنامه های عملی باید تا اجرای کامل دنبال شوند طرح ها ممکن است میان انبوه مشکلات اداره و محیط کار به فراموشی سپرده شوند. هر یک از اعضای سازمان ها شامل مدیریت و کارکنان باید در نظر داشته باشند که از طرح های تهیه شده به طور کامل پیروی کنند.
۳-سومین مشکل موجود در مورد اجرای برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری عدم پشتیبانی از مدیریت میانی است که برای اجرای برنامه تحت فشار مدیریت عالی و کارکنان خط مقدم قرار دارد.
۴-همچنین برنامه های بهبود کیفیت زندگی کاری باید توأماًبه بهبود زندگی کاری و حفظ کارایی سازمان متمرکز شوند.
۵-به طور دایمی هیچگونه ناسازگاری بین منابع سازمان وجود نداشته باشد(۶۰،p،۲۰۰۸،et al،Rethinam).
(۱۴-۲ راه های بهبود کیفیت زندگی کاری
تنوع در برنامه های کیفیت زندگی کاری تقریباً به اندازه سازمان های است که تلاش هایی را به منظور بهبود کیفیت زندگی کاری کارکنان خود انجام داده اند. برنامه های کیفیت زندگی کاری با ساختار و فرآیند های خود کار و محتوای سازمانی که کار در درون آن محتوا شکل می گیرد، سرو کار دارد.انتخاب عواملی که بایستی بر مبنای آن این برنامه ها اجرا شود به ارزیابی دقیق نگرش ها و فعالیت های کارکنان و فرصت هایی که مدیریت تصور می کند. برای بهبود فراهم است بستگی دارد. این برنامه ها معمولاً بر مبنای تشخیص دقیق مشکلات و فرصت ها و ارزیابی میزان پذیرش تغییر توسط سازمان، طراحی می گردد برنامه های کیفیت زندگی کاری کارکنان را جهت مشارکت با مدیریت در تصمیم گیری در مورد مسائل و فرصت های محیط کار در جهت افزایش اثر بخشی سازمان و بهبود رضایت مندی،تعهد و عملکرد کارکنان مورد تشویق قرار می دهد به طور کلی کوشش های مشترک توسط مدیریت و کارکنان به منظور افزایش بهره وری و بهبود شرایط زندگی کاری به عنوان برنامه های کیفیت زندگی کاری قلمداد می گردد(شیرکوند،۱۳۸۶)

۲-۱۵)برنامه های کیفیت زندگی کاری