بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های اجرایی …

سارینا و عبدالله در سال (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “کیفیت زندگی کاری در میان کارگران کارخانجات کشور مالزی” به این نتیجه رسیدند که رضایت شغلی، درگیری شغلی و امنیت شغلی رابطه معناداری با کیفیت زندگی کاری کارکنان دارد.
سید محمد میرکمالی و فاطمه نارنجی ثانی در سال(۱۳۸۷) در پژوهشی با عنوان “بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف انجام داد، به این نتیجه رسید که: استادان دانشگاه تهران و صنعتی شریف از نظر کیفیت زندگی کاری در سطح نسبتاً نامطلوب و از نظر رضایت شغلی در سطح نسبتاً بالایی قرار دارند. بین موًلفه های کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی رابطه مثبتی وجود دارد.
آندراک در سال (۱۹۸۶)بیان می کند که بین رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری رابطه مستقیمی وجود دارند نسبت به سازمان هایی که این برنامه ها را ندارند از رضایت شغلی بالاتری برخوردارند.
کروگر و همکارانش در سال (۲۰۰۲) بهاین نتیجه رسیدند که کیفیت زندگی کاری یکی از مهمترین پیش فرض ها برای بر انگیختن افراد و بهبود رضایت شغلی است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که رضایت شغلی مفهومی چند بعدی دارد و محصول ارزیابی کلی فضا و محتوای کار است. و همچنین یافته های این تحقیق نشان می دهد که تمام ابعاد رضایت شغلی با کیفیت زندگی کاری ارتباط دارند و بهبود کیفیت زندگی کاری باعث افزایش رضایت شغلی می شود.
هو در سال (۲۰۰۶) اظهار می دارد که کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی نه تنها رابطه مثبت دارند،بلکه کیفیت زندگی کاری بر روی کاهش فشار شغلی و رضایت شغلی نیز تاًثیر مثبتی می گذارد.
هوشنگ سیفی در پایان نامه کارشناسی ارشد در سال (۱۳۸۵)تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان بیمارستانهای دانشگاهی سنندج انجام شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارکنان مورد مطالعه کمتر از حد مطلئب می باشد و همبستگی منفی و معنی داری دیده می شود.
مسلم عباسی در پایان نامه کارشناسی ارشد در سال (۱۳۸۹)تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی استان کردستان انجام داد. نتایج بدست آمده نشان دادهمه ی فرضیه های ابعاد کیفیت زندگی کاری با مدیریت ارتباط با مشتری رابطه مثبت دارند بجز فرضیه ی کار و کل فضای زندگی.
سید غزاله میردوزنده در پایان نامه کارشناسی ارشد خود که در سال (۱۳۸۹)تحت عنوان بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دولتی شهر رشت انجام شد. نتایج بدست آمده نشان دادهمه ی فرضیه های کیفیت زندگی کاری با رضایت شغلی کارکنان بیمارستان های دولتی رشت رابطه مثبت دارد.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

فصل سوم

روش اجرای تحقیق

۳-۱)مقدمه

از آغاز تاریخ بشر، انسان در صدد پی بردن به قاعده و نظم موجود در پدیده ها و رویدادهای جهان اطراف خود بوده است. بدین جهت به کشف قوانین، اصول و نظریه های حاکم بر پدیده ها و رویدادها نایل آمده است. باید توجه داشت که این قوانین و اصول تحت شرایط خاصی اعتبار دارد. این شرایط زیربنای صحت آن ها را تشکیل می دهد. این سوال که چگونه داده ها گردآوری شود و مورد تفسیر قرار گیرد، به طوری که ابهام حاصل از ان ها به حداقل ممکن کاهش یابد، مربوط به روش شناسی تحقیق است. پاسخ این سوال را می توان با توجه به قواعد و اصول مورد استفاده در پژوهش های علوم انسانی و دیدگاه های فلسفی زیربنایی آن ها بدست آورد. در انجام دادن پژوهش، به منظور کسب شناخت، باید مجموعه ای از گزاره ها(فرضیه ها یا سوال های تحقیق) را تدوین کرد سپس آن ها را مورد آزمون قرار داد یا پاسخ آن ها را فراهم آورد. این امر، فرایند پژوهش را هدایت کرده و پژوهشگر را در بدست آوردن شناخت یاری می دهد. براین اساس روش تحقیق وسیله یا طریقه تعیین این امر است که چگونه یک گزاره تحقیق مورد تایید قرار می گیرد یا رد می شود. به عبارت دیگرروش تحقیق چهارچوب عملیات یا اقدامات جستجوگرایانه برای تحقق هدف پژوهش، جهت آزمودن فرضیه یا پاسخ دادن به سوال های تحقیق را فراهم می آورد(سرمد و همکاران،۱۳۹۰،ص۲۲). در این فصل ابتدا انواع تحقیق، تعاریف آنها و نوع تحقیق حاضر توضیح داده می شود؛ سپس جامعه و نمونه آماری و روش نمونه گیری بیان می گردد. در ادامه، روش ها و ابزار گردآوری اطلاعات و پایایی و روایی و مقادیر آن بحث می گردد و در نهایت روش تجزیه و تحلیل اطلاعات مطرح می شود.

۳-۲) روش تحقیق:

دستیابی به هدفهای علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود مگر زمانیکه با روش شناسی درست صورت پذیرد به عبارت دیگر تحقیق از حیث روش است که اعتبار می یابد نه موضوع تحقیق (غلامرضا خاکی ۱۳۷۸،ص ۱۵۵). تحقیق مستلزم یک رشته فعالیت هایی است که به درستی اندیشیده شده اند و به دقت به اجرا در می آیند. تحقیق در بردارنده فرآیندهای جستجو، بررسی، آزمون و آزمایش است. این فرآیندها را باید به طور منظم، به دقت ، منتقدانه، عینی و منطقی به اجرا درآورد. نتیجه نهایی شامل کشف واقعیات جدیدی است که به ما کمک می کند تا با مشکل موجود برخورد کنیم (شادی دیزجی،۱۳۹۰،ص۸۸).هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین ابعاد کیفیت زندگی کاری و میزان رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان می باشداین تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی میدانی می باشد، با توجه به این که تحقیق به طور سازمان یافته ای در شرایط واقعی مورد بررسی و مطالعه قرار می دهد این تحقیق از نوع میدانی است.

۳-۳) جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری را می توان این گونه تعریف کرد: جامعه آماری عبارت است از کلیه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی مشخص(جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا،۱۳۸۵،ص۱۱۹).جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدها که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. معمولا در هر پژوهش جامعه مورد بررسی یک جامعه آماری است که پژوهشگر مایل است درباره صفت(صفت ها) متغیر واحدهای آن به مطالعه بپردازد(سرمد و همکاران،۱۳۹۰،ص۱۷۷).جامعه آماری به کل گروه افراد، وقایع یا چیز هایی اشاره داردکه محقق می خواهد به تحقیق در بارهً آنها بپردازد(سکاران،۱۳۸۸،ص۲۹۶). جامعه آماری این تحقیق شامل همه کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان می باشد. که شامل ۴۰۷۱۳کارمند در ۷۳ دستگاه اجرایی می باشد. با توجه به این که حجم جامعه آماری محدود و مشخص می باشد برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شده است که برای تعداد ۴۰۷۱۳ نفر حجم نمونه برابر ۳۸۰ نفر می باشد. پس از مشخص شدن حجم نمونه از طریق جدول مورگان پرسشنامه ها در بین اعضای جامعه توزیع شده است .
ابتدا استان گیلان به سه قسمت تقسیم شده و در هر قسمت تعداد ۱۲۷ پرسشنامه توزیع شده که پس از پاسخگویی پرسشنامه ها جمع آوری و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند.

ردیف نام دستگاه جمع کل ردیف نام دستگاه جمع کل ردیف نام دستگاه جمع کل
۱ ارشاد اسلامی ۲۷۷ ۲۷ زندانها ۶۴۰