بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های …

شکل ۱-۱ ) تعداد کارکنان دستگاه های اجرای استان گیلان

۳-۴) روش ها وابزار جمع آوری اطلاعات

داده ها را با چهار روش کلی که هر یک انواع و ویژگی های خاصی دارند می توان از جامعه یا نمونه آماری استخراج کرد.این ابزارها عبارت است از:
۱)پرسشنامه[۱۷]
۲)مصاحبه[۱۸]
۳)مشاهده[۱۹]
۴) بررسی مدارک و اسناد(مراجعه به کتابخانه)
داده هایی که در تحقیق به کار برده می شوند ممکن است اولیه یا ثانوی باشند. داده های اولیه را محقق به صورت دست اول و بیشتر از طریق مشاهده، پرسشنامه و مصاحبه بدست می آورد. داده های ثانوی از منابع دیگر و به صورت گوناگون به دست می آیند این داده ها پیش از آنکه پژوهشگر تحقیق را آغاز کند توسط دیگران جمع آوری و تولید شده به صورت های گوناگون موجودند(خاکی،۱۳۸۷،ص ص۲۴۳-۲۲۷). در این مرحله محقق داده ها واطلاعاتی را از طریق روش میدانی وکتابخانه ای گردآوری می کند و سپس با ترکیب اطلاعات از طریق طبقه بندی و تجزیه وتحلیل سعی در ارزیابی فرضیه های خویش می باشدو در نهایت حکم صادر می کند و پاسخ مساله تحقیق را به اتکای آنها در می یابد. در این پژوهش ابزاری که با آن به سنجش و اندازه گیری متغیرهای مورد نظر پرداخته شده است پرسشنامه استاندارد می باشد که پس از اطمینان از پایایی بالای آن در بین نمونه های انتخاب شده توزیع شده است و نظرشان نسبت به متغیرهای تحقیق سنجیده شده است. بدین صورت که پس از اطمینان از پایایی آن پرسشنامه های مورد نظر توزیع و پس از جمع آوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و سوالات بر اساس طیف ۵گزینه ای لیکرت[۲۰] طرح ریزی گردیده است.

۳-۵)روایی پرسشنامه[۲۱]

مقصود از روایی ان است که آیا ابزار اندازه گیری می تواند خصیصه و ویژگی که ابزار برای ان طراحی شده است را اندازه گیری کند یا خیر؟ موضوع روایی از آن جهت اهمیت دارد که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی می تواند هر پژوهش علمی را بی ارزش و ناروا سازد(خاکی،۱۳۸۷،ص۲۴۴).مفهوم روایی به این سوال پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد ،ویژگی مورد نظر را می سنجد. یعنی، هنگامی که به امید مطالعه یک مفهوم مجموعه ای از پرسش ها (یا یک ابزار اندازه گیری)را مطرح می کنیم چگونه می توانیم اطمینان یابیم که واقعا” به اندازه گیری همان مفهوم مورد نظر را پرداخته ایم یا چیز دیگر را سنجیده ایم؟از این رو در این پژوهش پس از مشورت با کارشناسان و متخصصان دستگاه های اجرایی و با کمک گرفتن از خبرگان فن و راهنمایی اساتید راهنما و مشاور این پژوهش، جهت تایید روایی ابزار گردآوری اطلاعات اقدام نمودیم.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

۳-۶)پایایی پرسشنامه[۲۲]

پایایی دلالت بر آن داردکه ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. به منظور تعیین قابلیت اعتماد و ابزار اندازه گیری نیز روشهای مختلفی و متعددی وجود دارد که یکی از آنها سنجش سازگاری درونی آن است. سازگاری درونی ابزار اندازه گیری می تواند با ضریب آلفای کرونباخ اندازه گیری شود.این روشی است که در اغلب تحقیقات مورد استفاده قرار می گیرد اگرچه حداقل مقدار قابل قبول برای این ضریب باید ۷۰ درصد باشد اما مقادیر۰ ۶ درصد و حتی ۵۵ درصد نیز قابل پذیرش است (شادی دیزجی ،۱۳۹۰).برای اطمینان از پایایی بالای پرسشنامه ابتدا تعداد ۳۰ پرسشنامه در بین اعضای جامعه آماری پیش آزمون گردید و پس از جمع آوری و محاسبه آلفای کرونباخ که مقدار ان برابر ۹۹۵/۰ بدست آمد که بیانگر پایایی بالای پرسشنامه های مذکور می باشد و درنهایت پس از اطمینان از پایایی بالای آن پرسشنامه ها توزیع شد.
جدول (۳-۲) پایایی متغیرهای تحقیق

ردیف نام متغیر آلفای کرونباخ
۱ پرداخت کافی و مناسب ۹۵۱%
۲ محیط امن وسالم ۹۴۳%
۳ گسترش ظرفیت های انسانی ۸۹۲%
۴