پژوهش – بررسی تأثیر ابعاد کیفیت زندگی کاری بر رضایت کارکنان دستگاه های …

۸- سنجش میزان رابطه بین ارتباط اجتماعی زندگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان
۱-۵) چهارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری الگویی است که فرد پژوهشگر بر اساس آن درباره روابط بین عواملی که در ایجاد مساله مهم تشخیص داده اند نظریه پردازی می کند. چهار چوب نظری تحقیق نباید صحبت پژوهشگر باشد و گاه به طور منطقی از نتایج تحقیقات قبلی پیرامون مساله نشات می گیرد، در بسیاری از موارد ادغام باورهای منطقی فرد پژوهشگر و تحقیقات مرتبط منتشر شده با مساله تحقیق در ایجاد مبنایی برای بررسی موضوع تحقیق نقش محوری دارد. ایجاد چهارچوب نظری در تکمیل درک پژوهش گر از دو مسئله تحقیق به فرضیه سازی و آزمون آنها کمک می کند، چهارچوب نظری یک شبکه منطقی توسعه یافته، توصیف شده و کامل بین متغیرهایی است که از طریق فرایندهایی مانند مصاحبه، مشاهده در بررسی موضوع (پیشینه تحقیق )فراهم آمده است(خاکی،۱۶۳،۱۳۸۷).برای یافتن راه حل مساًله، پژوهشگر باید ابتدا مساًله را به درستی شناسایی کند و پس به شناسایی متغیر هایی که در مساًله سهم دارند بپردازد. پس از شناسایی متغیر های مناسب باید شبکه ای از روابط میان متغیر ها تدوین شود تا بتوان فرضیه های مرتبط با آنها را پدید آورد و پس آزمود. بر پایه نتایج آزمون فرضیه ها(که متضمن تاًیید یا عدم تاًیید است) درجه حل شدن مشکل به یاری یافته های پژوهش آشکار می شود. بدین ترتیب، چهارچوب نظری گام مهمی در فرآیند پژوهش به شمار می آید(سکاران،۱۳۹۰،ص۹۴).
پرداخت کافی و مناسب
محیط امن وسالم
گسترش ظرفیت های انسانی
امنیت کارکنان
رضایت شغلی کارکنان
انسجام اجتماعی در سازمان کار
حقوق فردی در سازمان کار
کار و کل فضای زندگی
ارتباط اجتماعی زندگی شغلی
شکل(۱) مدل والتون

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

۱-۶)سوالات تحقیق

سوالات تحقیق عبارتند از:
۱-آیا بین پرداخت کافی و مناسب و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
۲-آیا بین محیط امن وسالم و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد ؟
۳- آیا بین گسترش ظرفیت های انسانی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
۴-آیا بین امنیت کارکنان و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
۵-آیا بین انسجام اجتماعی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد ؟
۶-آیا بین حقوق فردی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
۷- آیا بین کار و کل فضای زندگی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟
۸- آیا بین ارتباط اجتماعی زندگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد؟

۱-۷) فرضیات تحقیق

با توجه به اهداف تعیین شده برای این تحقیق می توان فرضیه های تحقیق را به شرح زیر بیان نمود:
۱- بین پرداخت کافی و مناسب و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۲- بین محیط امن وسالم و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۳- بین گسترش ظرفیت های انسانی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۴- بین امنیت کارکنان و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۵- بین انسجام اجتماعی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۶- بین حقوق فردی در سازمان کار و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۷- بین کار و کل فضای زندگی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.
۸- بین ارتباط اجتماعی زندگی شغلی و رضایت شغلی کارکنان دستگاه های اجرایی استان گیلان رابطه معناداری وجود دارد.

۱-۸) متغیر های تحقیق

۱-۸-۱)متغیر های مستقل

متغیر مستقل یک ویژگی و خصوصیت است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می شود و مقادیری را می پذیرد تا تأثیرش بر روی متغیر وابسته مشاهده شود.(خاکی،۱۳۸۷،ص۱۶۷)
ابعاد کیفیت زندگی کاری که عبارتند از :پرداخت کافی و مناسب، محیط امن وسالم، گسترش ظرفیت های انسانی، امنیت کارکنان، انسجام اجتماعی در سازمان کار، حقوق فردی در سازمان کار، کار و کل فضای زندگی، ارتباط اجتماعی زندگی شغلی