سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده  …

سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

هیلی (۱۹۸۵)
دی آنجلو (۱۹۸۶)
جونز (۱۹۹۱)
دچو (۱۹۹۵) – «مدل تعدیل شده جونز»
کانگ و سیوارا ماکریشنان (۱۹۸۵)

کل اقلام تعهدی
تغییر در کل اقلام تعهدی
مانده رگرسیون کل اقلام تعهدی روی تغییر در فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات.
مانده رگرسیون کل اقلام تعهدی روی تغییر در فروش و اموال، ماشین آلات و تجهیزات به گونه‌ای که درآمد از طریق تغییر در حساب‌های دریافتنی در دوره رویداد تعدیل می‌شود.
مانده رگرسیون دارایی‌های جاری غیر نقدی منهای بدهی‌های تعدیل شده با توجه به افزایش درآمدها، هزینه‌ها، اموال و تجهیزات

۲٫ مدل‌های مبتنی بر اقلام تعهدی خاص

مک نیکولس و ویلسون[۱۱۷] (۱۹۸۸)
بیور و انگل[۱۱۸] (۱۹۹۶)
بنیش[۱۱۹] (۱۹۹۷)
بیور و مک نیکولس (۱۹۹۸)

مانده ذخیره مطالبات مشکوک الوصول، برآورده شده به عنوان مانده رگرسیون ذخیره مطالبات مشکوک الوصول روی مانده ذخیره اول دوره و مطالبات سوخت شده جاری و آتی
مانده ذخیره زیان وام
شاخص روزهای پوشش حساب‌های دریافتنی، شاخص حاشیه فروش، شاخص کیفیت دارایی، شاخص استهلاک، شاخص هزینه اداری، کل اقلام تعهدی به شاخص کل دارایی‌ها.
همبستگی سریالی رشد یک سال ذخیره زیان بیمه‌گران اموال.

۳٫ مدل‌های مبتنی بر روش توزیع فراوانی

بورگ استالر و دچو[۱۲۰] (۱۹۹۷)
دی جورج و همکاران (۱۹۹۷)
میرز و اسکیز[۱۲۱] (۱۹۹۹)

آزمون اینکه فراوانی تحقیق سود سالانه بالا (پایین) سطح سود صفر است یا نه و سود سالهای گذشته بیشتر (کمتر) از انتظار است یا نه.
آزمون اینکه آیا فراوانی تحقق سودهای فصلی سالانه بالا (پایین) سطح سود صفر است یا نه، سود فصل قبل و پیش بینی‌های تحلیل‌گران بیشتر (کمتر) از انتظار است یا نه.
آزمون اینکه آیا تعداد افزایش سودهای متوالی بیشتر (کمتر) از شرایط فقدان مدیریت سود مورد انتظار است.