بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اورابررسی  …

بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در بورس اورابررسی …

H1: Fixed Effect
مادالا[۱۴۴] (۱۹۹۸) برای انجام آزمون هاسمن تخمین مقدار واریانس qرا با V(q)نشان داده و آماره M را به صورت زیر ارائه کرده است:
 
۳-۱۱خلاصه فصل
در این فصل ابتدا فرضیه های تحقیق،دوره ی زمانی تحقیق،جامعه مورد مطالعه و چگونگی جمع آوری اطلاعات تشریح گردید.در ادامه آزمون های آماری لازم جهت آزمون فرضیات تحقیق نیز بیان شد.هم چنین در این فصل معادله رگرسیون چند متغیره بیان شد.در فصل بعد به بیان یافته های تحقیق و تحلیل آنها پرداخته خواهد شد.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش
۴-۱ مقدمه
در فصل پیش به بیان فرضیه‌های تحقیق، مدلها و متغیرهای مورد نیاز برای آزمون آنها، پرداخته شد. همچنین جامعه آماری، نحوه انتخاب نمونه و چگونگی گردآوری داده‌های مورد نیاز معرفی شد. در این فصل داده های مورد نیاز جهت آزمون فرضیه‌ های تحقیق جمع آوری شده و به عنوان منبعی برای تجزیه و تحلیل استفاده شده است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات گردآوری شده از روشهای آمار توصیفی، آمار استنباطی و همچنین رسم جداول استفاده شده است. استفاده از آمار توصیفی با هدف تلخیص اطلاعات جمع آوری شده و شناخت بیشتر جامعه مورد بررسی صورت پذیرفته است زیرا هدف آمار توصیفی، توصیف، استخراج نکات اساسی و ترکیب اطلاعات به کمک زبان اعداد است. هدف آمار استنباطی، به طور کلی انجام استنباط درباره پارامترهای جامعه از طریق تجزیه و تحلیل اطلاعات موجود در داده‌های نمونه و همچنین سنجش عدم اطمینانی است که در این استنباطها وجود دارد.
در این راستا در اجرای اولیه مدل نخست با استفاده از آماره های چاو و هاسمن نوع مدل مناسب برازش رگرسیون(داده های تلفیقی یا پانل با اثرات ثابت و تصادفی) تعیین شده و با استفاده از آماره های همچون ایم، پسران و شین و لین و لوین پایایی متغیرها بررسی شده است. سپس در اجرای ثانویه مدل فروض کلاسیک رگرسیون شامل نرمال بودن توزیع متغیرها، استقلال توزیع خطاها، نرمال بودن توزیع خطاها، ناهمسانی واریانس ها و استقلال متغیرهای مستقل بررسی شده است.در نهایت در اجرای نهایی مدل با توجه به معناداری کل مدل و نیز معناداری تک تک ضرایب مدل نهایی استخراج گردیده است.
۴-۲ آمار توصیفی داده ها
در جدول (۴-۱) ، آمارههای توصیفی متغیرهای تحقیق را در طی دوره مورد بررسی نشان میدهد. آمار توصیفی متغیر‌ها تحقیق که با استفاده از داده‌های شرکت ها طی دوره آزمون (سال‌های ۹۱-۱۳۸۲) اندازه‌گیری شده‌اند، شامل میانگین، میانه، انحراف معیار، کمینه و بیشینه ارائه گردیده است.

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

(جدول ۴-۱) آماره های توصیفی متغیرهای تحقیق
شرح متغیرها میانگین میانه انحراف معیار کمینه بیشینه
REM it مدیریت سود واقعی ۱٫۳۷۶۴ ۱٫۲۲۰۳ ۰٫۸۹۱۹ -۰٫۱۸۳۹ ۸٫۷۲۳۳
Sales Manipulation it