دسترسی به منابع مقالات : 
بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده  …

دسترسی به منابع مقالات : بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

۱٫۹۲۷

LogMB it

نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری دارایی

۰٫۴۶۰

۲٫۱۷۶

Growth it

درصد تغییرات جمع دارایی ها شرکت

۰٫۴۰۷

۲٫۴۵۷

ROA it

بازده دارایی ها

۰٫۳۶۱

۲٫۷۷۳

Age it

عمر شرکت

۰٫۳۱۹

۳٫۱۳۱

پس از بررسی فروض کلاسیک در قسمت بعد نتایج حاصل از برازش مدل های‌ رگرسیونی تحقیق و به تبع آن فرضیه های تحقیق مورد بررسی و آزمون قرار می گیرد.
۴-۴ نتایج حاصل از برازش مدل های رگرسیونی
۴-۴-۱آزمون فرضیه اصلی
” بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
REM it = β۰۱ Liquidity it +β۲ Cash it +β۳Size it +β۴LogMB it +β۵Growth it +β۶ROA it +β۷Age it +ԑ it
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول ۴ -۱۰ ارائه شده است. مقدار آماره F (323/10) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۱۰ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۶/۵۲ درصد و ۹/۴۷ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۹/۴۷ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر مدیریت سود واقعی شرکت ها است.
نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۱۰، سطح معنی‌داری (sig) متغیر متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط معناداری وجود دارد تایید می گردد، لذا با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط معکوس وجود دارد، بنابراین فرضیه اصلی پذیرفته می شود.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.