بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

ضریب تعیین

۵۲۶/۰

آماره F

۰۹۲/۱۶

ضریب تعیین تعدیل شده

۴۷۹/۰

معنی‌داری(P-Value)

۰۰۰۳/۰

آماره دوربین واتسون

۲۱۲/۲

۴-۴-۲ آزمون فرضیه فرعی اول
” بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
Sales Manipulation it = β۰۱ Liquidity it +β۲ Cash it +β۳Size it +β۴LogMB it +β۵Growth it +β۶ROA it +β۷Age it +ԑ it
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۱۱ ارائه شده است. مقدار آماره F (323/10) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۱۰ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۸/۴۲ درصد و ۱/۳۸ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۱/۳۸ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش شرکت ها است.
(جدول۴-۱۱) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  ۴۰y.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰