دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در …

آماره دوربین واتسون

۰۰۵/۲

نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۱۱، سطح معنی‌داری (sig) متغیر متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط معناداری وجود دارد تایید می گردد، لذا با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط معکوس وجود دارد، بنابراین فرضیه اول پذیرفته می شود.
۴-۴-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم
بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
Abnormal Discretionary Expenses it = β۰۱ Liquidity it +β۲ Cash it +β۳Size it +β۴LogMB it +β۵Growth it +β۶ROA it +β۷Age it +ԑ it
پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۱۲ ارائه شده است. مقدار آماره F (643/11) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۱۲ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۱/۴۹ درصد و ۷/۴۴ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۷/۴۴ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند.در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری شرکت‌های مورد بررسی است.
(جدول۴-۱۲) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت zusa.ir مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰ ۶۵۱/۰- ۲۲۳/۰- ۸۲۳/۰
Liquidity it نقدشوندگی سهام β ۱ ۴۰۹/۰- ۴۵۱/۲- ۰۴۴/۰