بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده در …

β ۶

۷۵۳/۰-

۱۴۱/۲-

۰۴۸/۰

Age it

عمر شرکت

β ۷

۸۹۴/۰-

۶۰۱/۲-

۰۳۱/۰

ضریب تعیین

۴۹۱/۰

آماره F

۶۴۳/۱۱

ضریب تعیین تعدیل شده

۴۴۷/۰

معنی‌داری(P-Value)

۰۰۶/۰

آماره دوربین واتسون

۰۳۱/۲

نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۱۲، سطح معنی‌داری (sig) متغیر متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط معناداری وجود دارد تایید می گردد، لذا با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط معکوس وجود دارد، بنابراین فرضیه دوم پذیرفته می شود.
۴-۴-۴ آزمون فرضیه فرعی سوم
” بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
Abnormal Production Cost it = β۰۱ Liquidity it +β۲ Cash it +β۳Size it +β۴LogMB it +β۵Growth it +β۶ROA it +β۷Age it +ԑ it

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.