مقاله علمی با منبع : 
بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته  …

مقاله علمی با منبع : بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته …

پس از آزمون مفروضات رگرسیون و اطمینان از برقراری آن‌ها، نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون فوق در جدول۴ -۱۳ ارائه شده است. مقدار آماره F (765/14) نیز حاکی از معناداری کل مدل رگرسیون می باشد. همان طور که در قسمت پایین جدول ۴-۱۳ مشخص شده است، ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده مدل فوق به ترتیب عبارتند از ۹/۳۵ درصد و ۶/۳۲ درصد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که در معادله رگرسیونی مزبور ، تنها حدود ۶/۳۲ درصد از تغییرات متغیر وابسته شرکت‌های مورد بررسی توسط متغیرهای مستقل و کنترل مزبور تبیین میشوند. در این جدول اعداد مثبت (منفی) در ستون مقدار ضریب نشان دهنده میزان تاثیر مستقیم (معکوس) هر یک از متغیرها بر مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید شرکت‌های مورد بررسی است.
نتیجه آزمون:
مطابق با جدول ۴-۱۳، سطح معنی‌داری (sig) متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) بیشتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها کوچکتر از آماره t بدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% تایید شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق سطح غیر عادی تولید ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد، رد می گردد.
(جدول۴-۱۳) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  fumi.ir  مراجعه نمایید.

نام متغیر ضریب متغیر مقدار ضریب آماره t سطح معنی داری
عدد ثابت β۰ ۸۹۲/۰ ۳۱۱/۲ ۰۳۴/۰
Liquidity it نقدشوندگی سهام β ۱ ۴۵۳/۰ ۰۷۳/۱ ۵۰۹/۰
Cash it وجه نقد و سرمایه گذاری های کوتاه مدت β ۲ ۷۶۴/۰ ۸۹۲/۳ ۰۰۱/۰