سامانه پژوهشی – بررسی تأثیر انگیزه های مدیریت سود بر چسبندگی هزینه شرکت های پذیرفته شده …

۷۱۲/۳-

۸۷۱/۲-

۰۰۴/۰

ضریب تعیین

۳۵۹/۰

آماره F

۷۶۵/۱۴

ضریب تعیین تعدیل شده

۳۲۶/۰

معنی‌داری(P-Value)

۰۰۰/۰

آماره دوربین واتسون

۴۱۸/۱

فصل پنجم:
نتیجه گیری و پیشنهادات
۵-۱ مقدمه
گام‌های نهایی تحقیق، از اصلی‌ترین و بنیادی‌ترین مراحل انجام آن می‌باشند. تجزیه و تحلیل دقیق و نتیجه‌گیری درست از داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوری شده، بدین دلیل که مبنایی برای برنامه‌ریزی‌های آتی در سازمان ها، مراکز دانشگاهی و یا جامعه مورد تحقیق قرار می‌گیرند، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌باشند. در واقع نتیجه‌های به دست آمده، باید آن‌چنان مستند و قابل تشریح باشند که جامعه مورد تحقیق به درستی و صحت آنها اعتماد داشته تا برای اصلاح نواقص و کاستی‌ها با توجه به نتیجه‌های به دست آمده، برنامه‌ریزی جامعی انجام داده و به نتیجه‌های قابل پیش‌بینی دست یابند.
در فصل قبل داده‌های مربوط به پژوهش در قالب یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی تجزیه و تحلیل شد. در این فصل، ابتدا به نتیجه‌گیری و تفسیر نتایج حاصل پرداخته شده و در ادامه محدودیت‌های پژوهش و پیشنهادهای منتج از تحقیق و برای تحقیقات آتی بیان خواهد شد.
۵-۲ نتایج تحقیق
۵-۲-۱ آزمون فرضیه اصلی
” بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباطمنفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
مطابق با جدول ۴-۱۰ فصل چهارم سطح معنی‌داری (sig) متغیر متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره tبدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباطمعناداری وجود دارد تایید می گردد، لذا با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی ارتباط معکوس وجود دارد، بنابراین فرضیه اصلی پذیرفته می شود.این نتایج همسو با نتایج تحقیقات لی و همکاران(۲۰۱۳)، کاستلو و ویتنبرگ(۲۰۱۱)،گش و مون(۲۰۱۰)،رضایی (۱۳۸۹) و قالیباف اصل و ایزدی (۱۳۸۸) می باشد.
۵-۲-۲ آزمون فرضیه فرعی اول
“بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباطمنفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”
مطابق با جدول ۴-۱۱ فصل چهارم سطح معنی‌داری (sig) متغیر متغیر نقدشوندگی سهام (Liquidity) کمتر از سطح معنی‌داری در نظر گرفته شده در پژوهش حاضر (۵%) است؛ همچنین قدرمطلق آماره t مربوط به این متغیرها بزرگتر از آماره tبدست آمده از جدول با همان درجه آزادی است. لذا فرضیه H0 در سطح اطمینان ۹۵% رد شده و فرضیه H1 مبنی بر این که بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط معناداری وجود دارد تایید می گردد، لذا با توجه به علامت منفی ضریب متغیر مزبور می توان نتیجه گرفت بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق دستکاری فروش ارتباط معکوس وجود دارد، بنابراین فرضیه اول پذیرفته می شود.این نتایج همسو با نتایج تحقیقات لی و همکاران(۲۰۱۳)، کاستلو و ویتنبرگ(۲۰۱۱)،گش و مون(۲۰۱۰)،رضایی (۱۳۸۹) و قالیباف اصل و ایزدی (۱۳۸۸) می باشد.
۵-۲-۳ آزمون فرضیه فرعی دوم
بین نقدشوندگی سهام و مدیریت سود واقعی از طریق مخارج اختیاری ارتباط منفی(معکوس) معناداری وجود دارد.”

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.