بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۹

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- قسمت ۹

در بخش آمار توصیفی به توصیف شاخص های گرایش مرکزی و پراکندگی پرداخته شد و آمار تحلیلی انجام شده در این پژوهش با تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS انجام شد. برای توصیف داده ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص های آماری همچون فراوانی، میانگین، انحراف معیار و درصد، استفاده شده است. همچنین در همین بخش، همسانی گروههای مورد مطالعه در متغیرهای مختلف با استفاده از آزمونهای کای-دو[۱۵۰] و تی مستقل[۱۵۱] مورد بررسی قرار گرفت. برای استنباط از داده ها، آزمون های آماری شامل آزمون کلموگروف – اسمیرنوف (برای بررسی نرمال بودن توزیع داده ها)، ضریب همبستگی اسپیرمن و کوواریانس استفاده شده است. در صورت بهنجار بودن توزیع داده ها از آزمون تی با نمونه های مستقل استفاده شد و در موارد عدم بهنجار بودن داده ها از آزمون رتبه های نشان دار ویلکاکسون و یو-من ویتنی استفاده شد.
(۱۱-۳) ملاحظات اخلاقی
اهداف تحقیق برای مسئولان مرکز توضیح داده شد و موافقت آنها برای همکاری کسب شد.
اهداف مطالعه و چگونگی انجام مراحل آن برای شرکت کنندگان تبیین شد.
پس از کسب رضایت نامه ی کتبی و آگاهانه از کلیه ی افراد شرکت کننده در مطالعه، به آنها اطمینان داده شد همکاری آنان تا آخر تحقیق اختیاری بوده و در صورت عدم تمایل می توانند از تحقیق خارج شوند.
انجام این مداخله برای بیماران زیان بار نبوده و به بیماران شرکت کننده اطمینان داده شد که در صورت قرار گرفتن در گروه مقایسه و موثر بودن مداخله پس از اتمام مطالعه برای آن ها نیز مداخله انجام خواهد شد.
هزینه درمان بر عهده محقق بوده و هزینه ای از بیماران اخذ نشد.
محقق خود را موظف می داند که اطلاعات مربوط به افراد شرکت کننده را افشا ننموده و ضمنا شرایط عدم افشای آن را نیز فراهم کند و پرسشنامه ها پس از وارد کردن داده ها وتجزیه و تحلیل و اتمام تحقیق، معدوم خواهند شد.
فصل چهارم
فصل چهارم
(۱-۴) مقدمه
در این فصل داده‌های گردآوری شده ازمشارکت کنندگان در تحقیق در دو گروه آزمون و کنترل در دو بخش توصیفی و استنباطی ارایه شده است. برای توصیف داده‌ها از جداول و نمودارها، شامل شاخص‌های آماری همچون فراوانی، درصد، میانه، میانگین و انحراف معیار، استفاده شده است. همچنین در همین بخش، همسانی دو گروه آزمون و کنترل در متغیرهای زمینه ای با استفاده از آزمون‌های کای دو[۱۵۲] و تی مستقل[۱۵۳] مورد بررسی قرار گرفته است. برای استنباط از داده‌ها، آزمون‌های آماری شامل آزمون کلموگروف ـ اسمیرنوف (برای بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها)، ضریب همبستگی اسپیرمن و کوواریانس استفاده شده است.
لازم به ذکر اینکه بدلیل عدم پیروی همه داده ها از توزیع نرمال، جهت استنباط از داده های غیر پارامتریک از آزمون های کای-دو و آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردید.
(۲-۴) بخش داده های توصیفی
داده های دموگرافیک
جدول ۱-۴ توزیع متغیرهای جمعیت شناختی (دموگرافیک) بیماران مبتلا به سکته مغزی

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

گروه جنسیت تحصیلات دست غالب سمت مبتلا میانگین سن (سال) زمان پس از سکته
(ماه)
زمان دریافت خدمات توانبخشی(ماه)
مونث مذکر بالاتر از دیپلم تا دیپلم چپ راست چپ راست
آزمون N (%) ۹