جستجوی مقالات فارسی – 
بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته  …

جستجوی مقالات فارسی – بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

کلN
(%)

۱۵
۵/۶۲

۹
۵/۳۷

۱۳
۲/۵۴

۱۱
۸/۴۵

۲
۳/۸

۲۲
۷/۹۱

۱۳
۲/۵۴

۱۱
۸/۴۵

۷/۵۴

۷۵/۱۹

۳۳/۸

همانگونه که در جدول ۱-۴ مشاهده می‌شود تعداد ۲۴ نفر در این تحقیق شرکت داشته‌اند که ۱۲ نفر(۰/۵۰%) در گروه آزمون و ۱۲ نفر (۰/۵۰%) در گروه کنترل قرار گرفتند. از ۲۴ نفر شرکت کننده در این پژوهش ۱۵ نفر(۵/۶۲%) زن و ۹ نفر (۵/۳۷%) مرد بوده‌اند که در گروه آزمون ۹ نفر (۰/۷۵%) زن و باقی مرد بودند در گروه کنترل نیز تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) زن و باقی مرد بودند. در بین شرکت کنندگان ۱۳ نفر (۲/۵۴%) تحصیلات بالای دیپلم و ۱۱ نفر (۸/۴۵%) دیپلم ویا پایین تر از دیپلم هستند.از افراد بالای دیپلم، ۶ نفر (۰/۵۰%) در گروه آزمایش و ۷ نفر (۳۳/۵۸%) در گروه کنترل بودند. از بیماران با سطح تحصیلات دیپلم و پایین تر نیز تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) نفر در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
تنها ۲ نفر(۳/۸%) از آزمودنی‌ها چپ دست بودند و ۲۲ نفر بقیه (۷/۹۱%) راست دست بودند که تعداد ۱۰ نفر (۳۳/۸۳%) راست دست و ۲ نفر (۷/۱۶%) چپ دست در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند. تعداد ۱۳ نفر (۲/۵۴%) از آزمودنی‌ها در سمت چپ و ۱۱ نفر (۸/۴۵%) نیز در سمت راست مبتلا هستند. از مبتلایان سمت چپ، تعداد ۶ نفر (۰/۵۰%) در گروه آزمایش و تعداد ۷ نفر (۴۱/۶۷%) نیز در گروه کنترل بودند. از مبتلایان سمت راست نیز تعداد ۱۰ نفر (۳/۸۳%) در گروه آزمایش و باقی در گروه کنترل بودند.
برای بررسی همسانی دو گروه از نظر توزیع متغیرهای دموگرافیک آزمون تی و نیز آزمون یو-من ویتنی بعمل آمد که نتایج این آزمون به شرح زیر می باشد.
با آزمون کای-دو همسانی دو گروه از نظر توزیع جنسیت با ملاک آزمون برابر ۶/۱ و مقدار احتمال ۲۱/۰، سطح تحصیلات ۱۶۸/۰ و مقدار احتمال ۶۸/۰ دست درگیر ملاک آزمون ۱۷/۰ و مقدار احتمال ۶۸/۰ بررسی شد و مشابه می باشند.(جدول ۲-۴)
همسانی دو گروه از نظر دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی، سن و خدمات توانبخشی قبل از مداخله با استفاده از آزمون یو-من ویتنی بررسی شدند. ملاک آزمون و مقدار احتمال آن به ترتیب برابر با آرنج (۹۳۱/۱- و ۶/۰)، مچ دست (۷۵۱/۰ و ۴۷۸/۰)، انگشتان (۹۰۹/۱- و ۹۷۷/۰)، سن (۵۷/۰ و ۵۹/۰)، زمان پس از سکته (۰۵۸/۰ و ۹۷۷/۰)، مدت زمان دریافت خدمات (۰۸۸/۰ و ۹۳۲/۰) بود که در جدول ۳-۴ نمایش داده شده است. بدین ترتیب دو گروه از لحاظ دامنه حرکتی آرنج، مچ دست، انگشتان، زمان پس از سکته مغزی و خدمات توانبخشی قبل از مداخله همسان بودند.
جدول ۲-۴ بررسی همسانی دو گروه از نظر جنسیت،میزان تحصیلات و دست درگیر با استفاده از آزمون کای-دو

برای دانلود متن کامل این پایان نامه به سایت  pipaf.ir  مراجعه نمایید.

ملاک آزمون مقدار احتمال
جنسیت ۶/۱ ۲۱/۰