بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته …

۰۸۸/۰

۹۳۲/۰

در بررسی اسپاستی سیتی بر اساس معیار آشورث قبل از شروع مداخله در بین گروه آزمون ۴ نفر (۳/۳۳%) اسپاستی سیتی ۲ و ۸ نفر (۷/۶۶%) اسپاستی سیتی ۳ داشتند. در گروه کنترل ۳ نفر (۲۵%) اسپاستی سیتی ۲ و ۹ نفر (۰/۷۵%) دارای اسپاستی سیتی ۳ بودند. همسانی دو گروه از نظر توزیع شدت اسپاسم بر اساس آزمون آشورث بررسی شد که با نتایج مربوطه در جدول شماره ۴-۴ آمده است.
پس از انجام مداخله در گروه آزمون ۸ نفر (۷/۶۶%) اسپاستی سیتی ۲ و ۴ نفر (۳/۳۳%) اسپاستی سیتی ۳ داشتند، در گروه کنترل نیز ۴ نفر (۳/۳۳%) اسپاستی سیتی ۲ و ۸ نفر (۷/۶۶%) اسپاستی سیتی ۳ داشتند (این مقادیر در جدول ۴-۴ نشان داده شده است).
جدول ۴-۴ میانگین اسپاستی سیتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله

گروه نمره آشورث قبل از مداخله نمره آشورث بعد از مداخله
۲ ۳ ۲ ۳
آزمون N (%) (۳۳٫۳) ۴ (۶۶٫۷) ۸ (۶۶٫۷) ۸ (۳۳٫۳) ۴
کنترل N (%) (۲۵) ۳ (۷۵) ۹ (۳۳٫۳) ۴ (۶۶٫۷) ۸

بعد از مداخله، شدت اسپاستیسیتی ۴ نفر(۳۳/۳۳%) از گروه آزمایش از سه به دو تقلیل یافت در حالیکه در گروه کنترل تنها یک نفر (۳۳/۸%) تقلیل اسپاستیسیتی از سه به دو داشت.
روند تغییرات نمره آشورث دو گروه در نمودار ۱-۴ تصویر شده است.
نمودار ۱-۱ میانگین تغییرات شدت اسپاستی سیتی در گروه آزمایش و کنترل در طی مداخله
پس از مداخله
قبل از مداخله