بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲-  …

بررسی تاثیر بیوفیدبک تراپی بر دامنه حرکتی مفاصل دست در بیماران سکته مغزی۹۲- …

درمان کاردرمانی و کاردرمانی با بیوفیدبک منجر به افزایش دامنه حرکتی مفاصل آرنج، مچ دست و انگشتان شد که این تغییرات در جدول شماره ۵-۴ و نمودارهای ۲-۴، ۳-۴ و ۴-۴ قابل مشاهده است.
جدول ۵-۴ میانگین و انحراف معیار دامنه حرکتی آزمودنی‌های دو گروه قبل و بعد از مداخله

دامنه حرکتی دامنه حرکتی آرنج دامنه حرکتی مچ دست دامنه حرکتی انگشت
گروه آزمایش قبل از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
۶/۱۸±۵/۱۱۷ ۴/۷±۷۵/۱۳ ۹/۱۱±۶/۱۱
گروه آزمایش بعد از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
۳۶±۹/۶۷ ۷/۱۵±۸۳/۶۰ ۸/۲۳±۵۸/۴۴
گروه کنترل قبل از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
۱/۱۸±۵/۱۳۲ ۸/۶±۶۷/۱۱ ۷۹/۱۳±۸۳/۵
گروه کنترل بعد از مداخله
(میانگین و انحراف معیار)
۴/۲۸±۳/۱۰۸ ۱/۲۰±۹۲/۴۳ ۴/۲۷±۷۵/۱۳

مطابق جدول ۵-۴ میانگین دامنه حرکتی آرنج قبل از انجام مداخله در گروه آزمون ۵/۳۲ درجه بوده است، پس از انجام مداخله به ۱/۸۲ درجه رسیده است (بطور متوسط ۵۰ درجه افزایش دامنه حرکتی)، میانگین دامنه حرکتی در گروه کنترل از ۵/۱۷ به ۶۷/۴۱ درجه تغییر یافته است (یعنی بطور متوسط ۲۴ درجه افزایش دامنه حرکتی). این تغییرات در نمودار شماره ۲-۴ تصویر شده است.
نمودار شماره ۲-۴ تغییرات دامنه حرکتی آرنج در دو گروه آزمایش (کاردرمانی و بیوفیدبک) و کنترل (کاردرمانی تنها) قبل و بعد از مداخله به درجه