بررسی فقهی حقوقی شرکت های تجاری و مدنی و وجوه افتراق و اشتراک آنها- قسمت ۱۵

مطالعه مقررات قانون تجارت راجع به این شرکت نشان می دهد که به جزء چند نکته مختصر ،مواد و مقرراتی که حاکم بر شرکت تضامنی است بر شرکت نسبی نیز حاکم است . در واقع از تلفیق مواد ۱۸۵ و ۱۸۹ قانون تجارت می توان به این نکته پی برد که شرکت نسبی با شرکت تضامنی دارای نقاط مشترک ذیل می باشد :
الف : زمان تشکیل شرکت :
شرکت نسبی زمانی تشکیل میشود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شد . چیزی که در مورد شرکت تضامنی نیز صدق می کند . این موضوع و اشتراک با توجه به ماده ۱۸۵ قانون تجارت که ناظر به ماده ۱۱۸ همان قانون می باشد استنباط می شود .
ب : تقسیم منافع :
در شرکت نسبی نیز منافع به نسبت سهم الشرکه بین شرکاء تقسیم می شود ، مگر اینکه شرکتنامه غیر این ترتیب را مقرر داشته باشد . این موضوع نیز یکی از مواردی است که در ماده ۱۸۵ قانون تجارت ذکر به تشابه آن شده است و در ماده ۱۱۹ قانون تجارت این امر در مورد شرکت تضامنی پیش بینی شده است .
ج : انتخاب مد یر :
درر شرکت نسبی با توجه به این که ماده ۱۸۵ قانون تجارت ناظر بر مواد ۱۲۰ و۱۲۱ قانون تجارت می باشد ، شرکاء باید لااقل یک نفر را از میان خود یا از خارج به سمت مدیری معین کنند که حدود مسئولیت آنها مشابه به مدیران شرکت تضامنی می باشد .
د : موارد مر بوط به سهم الشرکه :
با توجه به ناظر بودن ماده ۱۸۵ قانون تجارت به مواد ۱۲۲ و ۱۲۳ این قانون در شرکت نسبی نیز اگر سهم الشرکه یک یا چند نفر از شرکاء غیر نقدی باشد با سهم الشرکه مزبور قبلا به تراضی تمام شرکاء تقویم شود و همچنین شرکای شرکت نسبی نمی توانند سهم الشرکه خود را به دیگری منتقل کنند مگر با رضایت تمام شرکاء .
ه : موارد انحلال شرکت نسبی ، تبدیل شرکت و تغییر شرکت ( بر اثر خروج ، فوت یا محجوریت یکی از شرکاء و ادامه شرکت نسبی ) :
این مواردهم با توجه به این که ماده ۱۸۹ قانون تجارت ناظربه مواد ۱۲۶ الی ۱۳۶ قانون تجارت می باشد ، به جزء مواردمربوط به مسئولیت شرکاء که به نسبت سرمایه آنهاست ،همانند و مشابه شرکت تضامنی می باشد .
با توجه به ذکر این موارد تشابه بین شرکت نسبی و تضامنی باید گفت که این تشابهات به همین موارد محدود نمی شود بلکه باید توجه داشت که :
اولاً : مانند شرکت تضامنی ، مادامی که شرکت نسبی منحل نشده ، مطالبه قروض آن باید از خود شرکت به عمل آید.بنا بر این طلبکاران شرکت نمی توانند برای مطالبه خود ازشخص حقوقی به شرکاء مراجعه کنند. ثانیا ً : شرکت نسبی ،مانند شرکت تضامنی ، فقط برای امور تجارتی تشکیل میشود و بنا بر این اگر شرکتی با مسئولیت نسبی شرکاء برای امور غیر تجارتی تشکیل شده باشد ، تابع قواعد حقوق مدنی است .
ثانیاً : از آنجائیکه شرکت نسبی مانند شرکت تضامنی از اقسام شرکت اشخاص است . در مورد شرکت نسبی نیز مانند شرکت تضامنی به دلیل اهمیت شخصیت شرکاء ، قانون گذار مقرر کرده است :«در اسم شرکت نسبی عبارت شرکت نسبی و لااقل یک نفر از شرکاء باید ذکر شود . در صورتی که اسم شرکت مشتمل بر اسامی تمام شرکاء نباشد ، بعد از اسم شریک یا شرکائی که ذکر شده ، عبارتی از قبیل «وشرکاء» ،«و برادران» ضروری است .»
د – وجوه افتراق و اشتراک شرکت تضامنی با شرکت مسئولیت محدود :
طبق تعریف ماده ۱۱۶ قانون تجارت از شرکت تضامنی ، در این نوع شرکت ها ،هرکدام از شرکاء ضامن تمام بدهی ها و دیون شرکت است . یعنی اگر مثلا کسی یک چک شصت میلیونی از یک شرکت تضامنی ورشکسته دردست داشته باشد.هرکدام از صاحبان شرکت که در دسترس وی باشند موظف است تمام پول او را بدهد و اهمیتی ندارد که سهم وی از سرمایه شرکت چند درصد یا چه قدر است. بنا بر این مسئولیت شرکاء درشرکت تضامنی بیشترازسایر شرکتها از جمله شرکت مسئولیت محدود است .زیرا تعهدات آن ها محدود به مبلغ سرمایه آنها نیست و درصورت لزوم وی مجبور به پرداخت دیون از اموال شخصی خود می باشد درصورتی که مسئولیت شرکاء درشرکت با مسئولیت محدود با توجه به تعریف ماده ۹۴ قانون تجارت ازاین شرکت فقط محدود به سرمایه آنهاست وشرکاءفقط تا میزان سرمایه خود درشرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.این مهم ترین فرق شرکت تضامنی با بقیه شرکت ها ازجمله شرکت مسئولیت محدود است
شرکت با مسئولیت محدود گرچه شرکت سرمایه است ولی تا حدودی شخصیت شرکاء نیز در شرکت دخالت دارد و از آنجا که شرکت تضامنی نیز قائم به اعتبار شرکاء است بعضی از اموال شرکت تضامنی در شرکت با مسئولیت محدود نیز جاری است بنا بر این در این دو شرکت کلیه قوانین انتقال آزادانه سهم الشرکه را منع نموده و منوط به تصویب اکثریت شرکاء می دانند .
طبق ماده ۹۵ قانون تجارت در اسم شرکت مسئولیت محدود باید عبارت ( با مسئولیت محدود ) قید شود و الاّ آن شرکت در مقابل اشخاص ثالث شرکت تضامنی محسوب می شود و تابع مقررات آن خواهد بود و همچنین در اسم شرکت مسئولیت محدود بر خلاف شرکت تضامنی نباید متضمن اسم هیج یک از شرکاء باشد و اسم هیچ یک از شرکاء در شرکت مسئولیت محدود نباید قید گردد و الاّ شریکی که اسم او در شرکت قید شده در مقابل اشخاص ثالث حکم شریک ضامن در شرکت تضامنی را خواهد داشت .
از جمله وجوه افتراق شرکت با مسئولیت محدود در برابر شرکت تضامنی ، عدم انحلال شرکت با مسئولیت محدود در صورت فوت یا ور شکستگی شرکاء است زیرا شرکت با مسئولیت محدود ، چنان که گفته شد ، شرکت سرمایه است که شخصیت شرکاء در آن نیز تا اندازه ای در نظر گرفته شده است . بنا براین اصولاً موجباتی که مرب
وط به شخص شرکاست باعث انحلال شرکت نمی گردد . مثلا فوت یا ور شکستگی باعث انحلال شرکت نیست ولی شرکت تضامنی چون قائم به شخصیت شرکاست موجباتی از جمله فوت یا ورشکستگی باعث انحلال شرکت می گردد .
شرکت تضامنی و شرکت با مسئولیت محدود در زمان تشکیل شرکت دارای نقطه ی اشتراک می باشند . بنابر این ،این دوشرکت وقتی تشکیل می شود که تمام سرمایه نقدی تادیه و سهم الشرکه غیر نقدی نیز تقویم و تسلیم شده باشد .

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است