بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۸

بررسی نقش انواع پاسخگویی در وفاداری مشتریان مطالعه موردی بانک رفاه استان گلستان- قسمت ۸

 • آیا بین پاسخگویی اخلاقی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی مالی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی قانونی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی فرهنگی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی عملکردی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی سیاسی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی ساختاری و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

 • آیا بین پاسخگویی اطلاع رسانی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد؟

 

فرضیه های تحقیق

 

 

 •  
  •  
   1. فرضیه اصلی اول

 

 

 1. بین انواع پاسخگویی و وفاداری مشتریان رابطه معنی‌داری وجود دارد. 
  •  
   1. فرضیه های فرعی اول

   

   

   1. بین پاسخگویی اخلاقی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی مالی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی قانونی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی فرهنگی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی عملکردی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی سیاسی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

   1. بین پاسخگویی ساختاری و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

   

  1. بین پاسخگویی اطلاع رسانی و وفاداری مشتریان رابطه معنی داری وجود دارد.

 

نوع و روش تحقیق
در بیان روش تحقیق ، موضوع تحقیق از نظر هدف تحقیق و روش جمع آوری داده ها که مبتنی بر نحوه جمع آوری اطلاعات و نهایتا آزمون فرضیه است مورد بررسی قرار می گیرد.
پژوهش حاضر که رابطه بین انواع پاسخگویی و وفاداری مشتریان در بانک رفاه استان گلستان را مورد بررسی و سنجش قرار می‌دهد، از نظر هدف، کاربردی محسوب می‌شود و از نظر روش جمع‌آوری داده‌ها، آزمون فرضیه و نتیجه گیری، از نوع توصیفی و پیمایشی و به لحاظ اینکه فرضیه‌های به کار برده شده بصورت رابطه‌ای یا همبستگی هستند که طی آن رابطه و جهت همبستگی بین متغیرها مورد بررسی قرار می‌گیرند، روش تحقیق از نوع توصیفی، پیمایشی و همبستگی است.
جامعه و نمونه آماری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*